GR20180717 Punt 14: Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2018/2019 - opleidingenstructuur - goedkeuring (datum van publicatie 04/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

Gelet op decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds kunstonderwijs;

Overwegende dat het schoolbestuur de opleidingenstructuur: de opleidingen (inclusief opties en muziekinstrumenten), de trajectsnelheid, de vakken (in functie van de einddoelen), de studieomvang per leerjaar, de verdeling van de studieomvang over de leerjaren en over de vakken (in functie van de einddoelen), bepaalt voor het schooljaar 2018/2019;

Gelet op de toelichting van de directeur en de voorliggende voorstellen van de opleidingenstructuur, die overlegd werden met betrokken personeelsleden;

Gelet op het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van het officieel gesubsidieerd onderwijs Ninove van 31 mei 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde opleidingenstructuur voor het domein muziek voor het schooljaar 2018/2019 goedgekeurd.

Artikel 2

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde opleidingenstructuur voor het domein woordkunst-drama voor het schooljaar 2018/2019 goedgekeurd.

Artikel 3

Voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdvestigingsplaats met vestigingsplaatsen), Parklaan 13, 9400 Ninove, wordt bijgevoegde opleidingenstructuur voor het domein dans voor het schooljaar 2018/2019 goedgekeurd.

Artikel 4

Afschrift van deze beslissing zal aan de directeur en aan de bevoegde instanties worden meegedeeld.


Contact informatie