GR20180621 Punt 6: Secretariaat - Ilva - AV - maandag 25 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ilva;

Gelet op de uitnodiging van 16 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2018 om 18.30 uur;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda:

samenstelling van het bureau;benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste gewone Algemene Vergadering;verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2017;jaarrekening per 31 december 2017;verslag van de Commissaris;verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2017;herbenoeming Commissaris;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 26 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

4 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene vergadering van Ilva.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van Ilva op maandag 25 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

De vertegenwoordiger in de algemene vergadering zal zich onthouden indien de stad niet tijdig over alle documentatie beschikt die betrekking heeft op de agenda van de algemene vergadering.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ilva, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Erembodegem.


Contact informatie