GR20180621 Punt 56: Mobiliteit - Ninove - binnenplaats stadhuis Ninove (perceel 2de Afdeling Ninove - sectie B - nummer 1591W) 1 parkeerplaats uitsluitend voor dienstvoertuig (interventie) politie - maximale parkeerduur 1 uur - stadswegen (datum van publi

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Overwegende dat de Politie van Ninove bij arrestatie van individuen op regelmatige tijdstippen gebruik maakt van de stadsparking (kant ingang stadspersoneel/Politie onthaal) om gearresteerde individuen binnen te brengen via het onthaal;

Overwegende dat zij hiervoor parkeren ter hoogte van de toegang van het stadshuis/politieonthaal wat soms voor moeilijkheden zorgt;

Overwegende dat de bestaande ingang kant Politiegebouw (ingang via de zijkant) te smal is om gearresteerde individuen binnen te brengen;

Overwegende dat het wenselijk zou zijn om op de binnenplaats van de stad Ninove (perceel 2de Afdeling Ninove - sectie B - nummer 1591W), 1 parkeerplaats voor te behouden voor politievoertuigen en dit voor een maximale parkeerduur van 1 uur:

Verkeersborden: E3 met onderbord uitgezonderd politievoertuig, maximum parkeerduur 1 uur

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Op de binnenkoer van het stadhuis (perceel 2de Afdeling Ninove - sectie B - nummer 1591W) zal er 1 parkeerplaats worden ingericht voor de politievoertuigen (interventies) van de Politie Ninove met een maximale parkeerduur van 1 uur.

Verkeersbord: E3 met onderbord uitgezonderd politievoertuig, maximum parkeerduur 1 uur

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, signalisatiedienst stad Ninove, Politie Ninove.


Contact informatie