GR20180621 Punt 29: Omgeving - OMV2018031199 - goedkeuring van de zaak van de wegen voor het heraanleggen met rioleringswerken van Hernof in Denderwindeke - aangevraagd door Aquafin nv - O/2018/102 (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening;

Gelet op het omgevingsdecreet, in bijzonder artikel 31 dat het volgende bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, oordeelt dat de omgevingsvergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag. Als dat nodig is, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie respectievelijk de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de provinciegouverneur.”

Gelet op het omgevingsbesluit, in bijzonder artikel 47 dat het volgend bepaalt:

“Als de vergunningsaanvraag wegenwerken omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Uiterlijk tien dagen na de gemeenteraadszitting stelt de gemeente de gemeenteraadsbeslissing ter beschikking hetzij van de bevoegde omgevingsvergunningscommissie als die advies moet verlenen, hetzij van het bevoegde bestuur als geen advies van een omgevingsvergunningscommissie vereist is”

Gelet op de toelichting bij bovengenoemd omgevingsdecreet en -besluit:

“Art. 47. Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning herneemt de welbekende regeling van de tussenkomst van de gemeenteraad over de zaak van de wegen. Voor alle duidelijkheid wordt ook hier herhaald:

- de bevoegde overheid mag rechtstreeks weigeren zonder het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen;

- de regeling geldt zowel voor aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen als voor het verkavelen van gronden;

- beslist de gemeenteraad ongunstig over de zaak van de wegen, dan kan de bevoegde overheid geen vergunning verlenen, ook niet in beroep;

- de gemeenteraad spreekt zich enkel uit over de zaak van de wegen, niet over de vergunningsaanvraag;

- de gemeenteraad bespreekt enkel de bezwaren die handelen over de zaak van de wegen, niet de andere bezwaarschriften.”

Gelet op het rioleringsreglement voor verkavelingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 juni 2015;

Gelet op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met dossiernummer OMV2018031199 en O/2018/102, ingediend bij de provincie door Aquafin nv voor het heraanleggen met rioleringswerken van Hernof in Denderwindeke;

Gelet op de kadastrale locaties die het omgevingsloket voor deze aanvraag gegenereerd heeft:

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0052

M 2

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0052

N 2

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0020

A

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0025

G

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0042

P

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0032

D

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0093

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0037

E

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0018

K

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0025

H

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0031

C

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0052

X 2

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0050

K

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0019

F

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0026

D

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0036

M

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0022

A

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0052

T 2

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0036

L

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0036

P

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0037

D

NINOVE 7 AFD (DENDERWINDEKE)

B

0326

E 2

Gelet op de adviesvraag van de provincie van 18 april 2018 aan de stad, de vraag tot het organiseren van een openbaar onderzoek en de vraag naar een gemeenteraadsbeslissing over de zaak van de wegen;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek van 27 april 2018 tot 28 mei 2018 geen bezwaar werd ingediend;

Overwegende dat de interne diensten mobiliteit en openbare werken gunstig advies hebben verleend;

Overwegende dat de gecoro op 12 oktober 2017 volgend advies heeft verleend:

De gecoro adviseert het ontwerp voor Hernof gunstig op voorwaarde dat de gekleurde fietsenstroken ter hoogte van het kruispunt met de Edingsesteenweg doorgetrokken worden als uitritconstructie.

Overwegende dat gedeeltelijk tegemoet gekomen is aan deze voorwaarde door de dwarsing van het fietspad langs de oostzijde van de gewestweg in rode coating en markering aan te leggen;

Overwegende dat de mobiliteitsambtenaar toelicht dat de gekleurde fietsstrook ook moet komen langs de westzijde van de gewestweg en dat dit best opgenomen wordt in de voorwaarden;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen voorstelt om voorliggende zaak van de wegen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning met nummer OMV2018031199 en O/2018/102, ingediend bij de provincie door Aquafin nv voor het heraanleggen met rioleringswerken van Hernof in Denderwindeke, voorwaardelijk goed te keuren;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De gemeenteraad keurt voorliggende zaak van de wegen voor de omgevingsvergunningsaanvraag met dossiernummer OMV2018031199 en O/2018/102, ingediend bij de provincie door Aquafin nv voor het heraanleggen met rioleringswerken van Hernof in Denderwindeke, voorwaardelijk goed.

De voorwaarde luidt als volgt: de gekleurde fietsstrook moet ook ter hoogte van de aantakking langs de westzijde van de gewestweg aangebracht worden.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van het feit dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend.


Contact informatie