GR20180621 Punt 18: Financiële dienst - AGB Ninove - jaarrekening 2017 - goedkeuring (datum van publicatie 05/09/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2012 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 2012, gewijzigd bij het besluit van 28 februari 2013, betreffende de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten toepassen vanaf 1 januari 2013;

Gelet op het ministerieel besluit 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provinciesen de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Overwegende dat dat de schema’s van de jaarrekening voor de ondernemingsboekhouding moeten worden opgemaakt op basis van een rekeningenstelsel en een indeling die beantwoorden aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten (het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel);

Overwegende dat hogervermelde schema’s rechtstreeks vanuit de registraties in de BBC-boekhouding kunnen worden opgebouwd op basis van een concordantietabel;

Overwegende dat overeenkomstig het Belgisch boekhoudrecht de autonome gemeentebedrijven met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard als een onderneming worden beschouwd en dat deze “overheidsondernemingen” dan ook een aantal bepalingen moeten volgen van de vennootschapsboekhouding voor de vorm, de inhoud, de controle en de neerlegging van de jaarrekening en de opmaak van het jaarverslag;

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf de Kleine Dender voldoet aan de criteria van de kleine vennootschappen en bijgevolg de jaarrekening volgens het verkort schema voor de ondernemingen dient neer te leggen en te publiceren bij de balanscentrale;

Gelet op het verslag van 4 juni 2018 van de commissaris, VGD Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap cvba, Spinnerijstraat 12 te 9240 Zele;

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, zwembad de Kleine Dender”, van 4 juni 2018, houdende vaststelling van de jaarrekening en het boekhoudkundig resultaat 2017;

Besluit:

met 28 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De jaarrekening 2017 van het AGB Ninove wordt goedgekeurd. De jaarrekening bestaat uit de beleidsnota en de financiële nota volgens algemeen journaal 2017/1973 en budgettair journaal 2017/4479.

Artikel 2

Er wordt kennisgenomen van de liquiditeitenrekening zoals hierna vermeld in euro:

I Exploitatiebudget (B-A)

-19.665

A Uitgaven

1.191.549

B Ontvangsten

1.171.884

II Investeringsbudget (B-A)

-7.586

A Uitgaven

7.586

B Ontvangsten

III Andere (B-A)

-64.724

A Uitgaven

72.310

1 Aflossingen financiële schulden

72.310

2 Toegestane leningen

3 Overige transacties

B Ontvangsten

7.586

1 Op te nemen leningen en leasings

7.586

2 Terugvordering van aflossingen van financiële schulden

3 Overige transacties

IV Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-91.975

V Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

130.918

VI Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

38.944

VII Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A Bestemde gelden voor exploitatie

B Bestemde gelden voor investeringen

C Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII Resultaat op kasbasis (VI-VII)

38.944

Artikel 3

Er wordt kennisgenomen van de balans zoals hierna vermeld in euro:

ACTIVA

I Vlottende activa

193.628

A Liquide middelen en geldbeleggingen

50.954

B Vorderingen op korte termijn

140.179

1 Vorderingen uit ruiltransacties

117.920

2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties

22.260

C Voorraden en bestellingen in uitvoering

D Overlopende rekeningen van het actief

2.495

E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II Vaste activa

328.528

A Vorderingen op lange termijn

1 Vorderingen uit ruiltransacties

2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B Financiële vaste activa

1 Extern verzelfstandigde agentschappen

2 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

3 Publiek-private samenwerkingsverbanden

4 OCMW-verenigingen

5 Andere financiële vaste activa

C Materiële vaste activa

328.528

1 Gemeenschapsgoederen

a Terreinen en gebouwen

b Wegen en overige infrastructuur

c Installaties, machines en uitrusting

d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal

e Leasing en soortgelijke rechten

f Erfgoed

2 Bedrijfsmatige materiële vaste activa

328.528

a Terreinen en gebouwen

b Installaties, machines en uitrusting

326.848

c Meubilair, kantooruitrusting en rollend materiaal

1.680

d Leasing en soortgelijke

3 Overige materiële vaste activa

a Terreinen en gebouwen

b Roerende goederen

D Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

522.156

PASSIVA

I Schulden

622.123

A Schulden op korte termijn

296.804

1 Schulden uit ruiltransacties

219.138

a Voorzieningen voor risico’s en kosten

71.020

b Financiële schulden

c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

148.118

2 Schulden uit niet-ruiltransacties

4.072

3 Overlopende rekeningen van het passief

1.087

4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

72.507

B Schulden op lange termijn

325.319

1 Schulden uit ruiltransacties

325.319

a Voorzieningen voor risico’s en kosten

1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

2. Overige risico’s en kosten

b Financiële schulden

325.319

c Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2 Schulden uit niet-ruiltransacties

II Netto actief

-99.967

TOTAAL PASSIVA

522.156

Artikel 4

De waarderingsregels worden goedgekeurd.

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd aan het AGB De kleine Dender en aan de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie