GR20180621 AP4: Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over de door de stad uitgevoerde werken ter hoogte van woning Muylemstraat 28 (datum van publicatie 05/09/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

“Toelichting:

Bij beslissing van het schepencollege d.d. 16/01/2018 werd het herstel van een verzakking ter hoogte van de woning Muylemstraat 28 goedgekeurd.

In een schrijven van 23/01/2018 werd de dienst openbare werken verzocht uitvoering te geven aan de voormelde beslissing.

Vragen:

Waarom werden de werken niet uitgevoerd conform de beslissing van het college van burgemeester en schepenen?

Waarom werd er afgeweken van de opdracht tot uitvoering van de beslissing (zie brief diensthoofd technische d.d. 23/01/2018) en wie nam initiatief om hiervan af te wijken.

Wat is de kostprijs (loonkost + aankoop nieuwe materialen + nieuwe klinkers …., uitbreken voetpad met kraan , aftrekken chape, aanleg voetpad met klinkers)?

Op welke wijze en aan wie zullen deze kosten worden aangerekend of verrekend?”


Contact informatie