GR20180524 Punt 6: Secretariaat - TMVS - algemene jaarvergadering - woensdag 20 juni 2018 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij TMVS;

Gelet op de uitnodiging van 7 mei 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene jaarvergadering van TMVS op woensdag 20 juni 2018 om 17u00;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

Verslag van de Raad van Bestuura. goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017

b. goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017

Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurdIn overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge toetredingenStatutaire benoemingenVaria en mededelingen;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene jaarvergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

Besluit:

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

4 onthoudingen (Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Souffriau Dirk)

Artikel 1

Akte wordt genomen van de agenda van de algemene jaarvergadering van TMVS.

Artikel 2

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene jaarvergadering van TMVS op woensdag

20 juni 2018 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

Artikel 3

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan TMVS, Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie