GR20180524 Punt 12: Openbare werken - gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te 9406 Outer - rooilijn nieuw tracé - vaststellen definitief voorstel (datum van publicatie 19/06/2018)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werd gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 augustus 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

Gelet op de aangetekende brief van 22 december 2017 van het landmeterskantoor Sabbe en Co, Zwaaikomstraat 19a te 8800 Roeselare met als bijlage acht exemplaren van het aanvraagbundel voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te 9406 Outer, opgemaakt in opdracht van de NV Retail park Ninove, Pontbeekstraat 2 te 1702 Dilbeek;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2018 waarbij het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te Outer evenals het rooilijnplan met aanduiding van het nieuw tracé van de voetweg voorlopig werd vastgesteld;

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd tot het houden van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;

Gelet op het proces-verbaal van opening van het openbaar onderzoek dat van 26 maart 2018 tot en met 26 april 2018 werd georganiseerd;

Gelet op de verschillende aangetekende brieven van 18 maart 2018 gericht aan de eigenaars van de aanpalende percelen houdende kennisgeving van de organisatie van het openbaar onderzoek;

Gelet op de aangetekende brief van 13 maart 2018 gericht aan de provincie Oost-Vlaanderen als kennisgeving van de organisatie van het openbaar onderzoek met als bijlage het aanvraagbundel voor de verplaatsing van voetweg 53 en het nieuw rooilijnplan van het verplaatst gedeelte van de voetweg;

Overwegende dat het aanvraagbundel gedurende 30 dagen ter inzage van alle uitgenodigden en geïnteresseerden werd gelegd;

Gelet op het gunstig advies van de dienst toerisme van 12 april 2018 voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53, op voorwaarde dat het gebruik van de voetweg over het volledige traject voor de zachte weggebruiker verzekerd blijft en dat het verlegde traject wordt aangesloten op het tracé van voetweg 89 zodat de nieuw gecreëerde situatie door de verplaatsing van voetweg 53 een meerwaarde kan betekenen voor het wandeltoerisme wat tevens het gebruik van de trage wegen zal opwaarderen;

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening van 28 maart 2018 als volgt geformuleerd:

“De motivatie voor de verlegging is het oprichten van een winkelpark op de terreinen ter hoogte van de bestaande voetweg 53. De site is volgens het PRUP “Afbakening klein stedelijk gebied Ninove” gelegen in “specifiek regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel Brakelsesteenweg”. Wat de voetweg betreft, wordt deze links en achteraan in de voorziene groenbuffer van 5 meter gelegd. Dit is in overeenstemming met de voorschriften van het PRUP. Door de voetweg op de perceelgrens te leggen kan deze altijd toegankelijk blijven, terwijl de kleinhandelssite afgesloten kan worden. Op deze manier kan de voetweg toegankelijk blijven en kan een buffer gerealiseerd worden die de voetweg van de interne manoeuvreerruimte scheidt.”

Gelet op het besluit van de Erfgoedraad van Ninove van 26 maart 2018 onder voorwaarden, als volgt:

“De leden van de stuurgroep erfgoedraad besluiten dat de gedeeltelijke verlegging van buurtweg 53 in functie van de inrichting van het terrein kan aanvaard worden op voorwaarde dat de toegankelijkheidsgraad bevorderd wordt. Concreet wordt de vraag gesteld of door deze wijziging de aansluiting op de nabijgelegen buurtweg nummer 89 kan overwogen worden om ook hierdoor de ontsluiting van het achterliggend landschappelijk erfgoed te optimaliseren. De leden van de stuurgroep erfgoedraad Ninove adviseren de vraag tot gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg 53 in Outer positief onder de genoteerde voorwaarde en aanbeveling”;

Gelet op het voorwaardelijk positief advies van de dienst Trage Wegen van de provincie Oost-Vlaanderen van 15 maart 2018 aangaande de verplaatsing van een deel van het tracé van voetweg 53 in Outer als volgt geformuleerd:

-“Om geen potentieel onveilige situatie te creëren dient de scherpe hoek bij aanleg zodanig afgerond te worden dat fietsers hem tegen lage snelheid kunnen nemen”;

-“Daarbij adviseren wij bijkomend, maar vrijblijvend, om het deel van voetweg 53 ten noorden van de voorgestelde verlegging óók te verleggen omdat dit deel nu ontoegankelijk is en de voorgestelde verlegging anders in feite dood loopt, omdat dit deel een aaneengesloten akker doorsnijdt, terwijl via de rand een eenvoudige aantakking kan gemaakt worden met de open en toegankelijke voetweg 89 die, zoals reeds opgenomen is in de adviesnota Trage Wegenplan Ninove, in slechte staat is en verbeterd/onderhouden moet worden voor fietsers”;

Gelet op de adviesvraag van 13 maart 2018 gericht aan de dienst leefmilieu met als bijlage het tweede aanvraagdossier voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 in Outer;

Overwegende dat bij het afsluiten van het openbaar onderzoek op 26 april 2018 het advies van de dienst leefmilieu ontbreekt zodat er van uitgegaan wordt dat hun advies gunstig is;

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen enkel bezwaar werd ingediend;

Overwegende dat voorgesteld wordt het voorstel voor de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 in Outer evenals het rooilijnplan met aanduiding van het nieuwe tracé van voetweg 53 definitief vast te stellen, rekening houdende met de adviezen verleent door de diensten toerisme, trage wegen en de erfgoedraad Ninove;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

Het voorstel tot gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 in Outer, die de percelen kadastraal gekend, Outer, sectie B, nummers 510 E, 511 G, 606 C, 607 B, 609 L en 610 C bezwaart, wordt definitief vastgesteld.

Artikel 2

Na definitieve beslissing van de Bestendige Deputatie tot verplaatsing van voetweg nummer 53 te Outer zal ingevolge de verleende adviezen door de dienst toerisme, de erfgoedraad Ninove en de dienst trage wegen van de provincie Oost-Vlaanderen aan de dienst trage wegen van de provincie Oost-Vlaanderen opgedragen worden de verbinding te realiseren tussen de voetweg nummer 53 en de voetweg nummer 89.

Artikel 3

Het rooilijnplan met aanduiding van het nieuw tracé van voetweg 53 te Outer wordt definitief vastgesteld.

Artikel 4

Deze beslissing wordt samen met het rooilijnplan en de stukken van het gehouden openbaar onderzoek voor verdere behandeling opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie