GR20180524 AP7: Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over een informatievergadering rond het BPA-Burchtdam (datum van publicatie 19/06/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

“Naar aanleiding van een informatievergadering rond het BPA–Burchtdam heb ik inzage verkregen in het volledige dossier.

Meer bepaald rond de invulling van de industriezone rond het gebouw Moeremans heb ik kunnen vaststellen dat de concrete standpunten en eerder genomen beslissingen van het College van Burgemeester en schepenen ontweken en zelfs verzwegen werden tijdens de informatievergaderingen en in het mailverkeer nadien.

Tijdens een vorige interpellatie is het college ingegaan op mijn verzoek om dit gebouw te bezoeken

Graag vernam ik het standpunt van het college in dit dossier, de stand van zaken, de mogelijke contacten en initiatieven om de ontsluiting mogelijk te maken langs de stadseigendommen die aansluiten op het stadsmagazijn.

Desgevallend doe ik ter zitting een voorstel aan de raad.”


Contact informatie