GR20180426 Punt 3 : Secretariaat - Intergem - AV - donderdag 21 juni 2018 - goedkeuring agenda - verzoek tot verschuiven einddatum Intergem van 9 november 2019 naar 1 april 2019 - statutenwijziging - vaststelling mandaat - bepalen stemgedrag vertegenwoord

De raad

Gelet op het gemeentedecreet;

Overwegende dat de stad voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem, Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen;

Gelet op de uitnodiging van 22 maart 2018 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering tevens jaarvergadering van Intergem die op donderdag 121 juni 2018 plaats heeft in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas;

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat een dossier met documentatiestukken uitgewerkt door de raad van bestuur in zitting van 15 maart 2018aan de gemeente/stad werd overgemaakt;

VERZOEK TOT VERSCHUIVEN EINDDATUM VAN 9 NOVEMBER 2019 NAAR 1 APRIL 2019

De statuten van alle Vlaamse distributienetbeheerders, waaronder Intergem (met uitzondering van PBE) vermeldn de datum van 9 november 2019 als einddatum.

Artikel 603 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet de mogelijkheid voor de opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig het Energiedecreet werden aangewezen als distributienetbeheerder om in de loop van het jaar 2018 via hun algemene vergadering een verzoek te richten aan de Vlaamse regering om in te stemmen dat de einddatum van de statutaire duur verschoven (vervroegd) wordt naar 1 april 2019. De beslissing van de algemene vergadering dient verantwoord te worden in een omstandig verslag dat de noodzakelijkheid aantoont. De Vlaamse regering kan bij gemotiveerd besluit instemmen met het aan haar gerichte verzoek.

Vermits de bestuurorganen uiterlijk 31 maart 2019 vernieuwd worden ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, bestaat het risico dat er op een korte tijdsspanne twee verschillende raden van bestuur dienen samengesteld te worden. Vandaar wordt voorgesteld om de aanstelling van de nieuwe bestuurders zo dicht mogelijk bij de inwerkingtreding van de verlengde distributienetbeheerder te plaatsen. Deze aanpassing ondersteunt niet alleen de uniformiteit en continuïteit van de bestuurlijke werking, maar draagt door een identieke behandeling in alle distributienetbeheerders bij tot de uniformiteit van de verlengde duurtijd.

VOORSTEL TOT VERLENGING VAN DE TIJDSDUUR VAN 1 APRIL 2019 TOT EN MET 29 MAART 2037

Naast hogervermeld verzoek tot verschuiving van de huidige einddatum wordt overeenkomstig artikel 603 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017 voorgesteld om de duurtijd van de opdrachthoudende vereniging met 18 jaar te verlengen vanaf 1 april 2019 tot en met maart 2037. Deze nieuwe einddatum geldt voor alle opdrachthoudende verenigingen – distributienetbeheerders binnen de toekomstige Fluvius-groep en is gebaseerd op deze van PBE, vermits de verlenging van PBE reeds ingang vindt vanaf 29 maart 2019.

Overeenkomstig artikel 35 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking (artikel 423 van het Decreet over Lokaal Bestuur van 22 december 2017) kan op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat het verzoek gedragen wordt door een drievierde meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten, de algemene vergadering tot de verlenging beslissen met een drievierde meerderheid van het aantal stemmen.

De gemeenteraadsbeslissingen die daarvoor worden genomen, worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, in voorkomend geval op basis van een vergelijkend onderzoek als er zich verschillende beheersvormen reëel aandienen.

Uiterlijk 90 dagen vóór de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet willen verlengen, kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging. Vooraf leggen ze hun beslissing daartoe voor, die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.

Het genoemde tijdstip van verlenging situeert zich op het moment van de vernieuwing van de gemeentelijke mandaten. Vermits het einde van de legislatuur praktisch bereikt is, is het aangewezen dat de Raad van Bestuur in zijn huidige vorm overeenkomstig artikel 70 van het Decreet houdende de Intergemeentelijke Samenwerking een evaluatierapport opstelt over de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en eveneens een ondernemingsplan voor de volgende zes jaar. Deze documenten bevatten samen de motiveringselementen in functie van het onderzoek van het verlengingsvoorstel.

STATUTENWIJZIGINGEN

De voorgestelde statutenwijzigingen vinden hun oorsprong in meerdere domeinen:

- aanpassingen n.a.v. de fusie van de werkmaatschappijen Eandis System Operator cvba

en Infrax cvba en in het kader van de ‘multi utility’ activiteiten met inwerkingtreding op

1 juli 2018:

* naamwijziging van Eandis System Operator cvba in Fluvius System Operator;

* doelwijziging met toevoeging van de activiteiten riolering en (kabel)netwerken;

* introductie van aandelen Ar en Ak m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel) netwerken;

* regeling inzake toewijzing van kosten en opbrengsten vóór en na 1 juli 2018 over de

Verschillende distributienetbeheerders en andere betrokken entiteiten;

* winstverdeling m.b.t. de activiteiten riolering en (kabel) netwerken;

* vastleggen van verdeeldsleutel voor de GIS-activiteit;

* actualisering van de exploitatie-overeenkomst (bijlage 3);

- aanpassingen ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 met

Principiële inwerkingtreding op 1 januari 2019:

* aantal leden van de raad van bestuur;

* genderbepaling;

* mogelijkheid van meervoudige voordracht m.b.t. kandidaat-bestuurders

* inlassing opstelling code goed bestuur;

* mogelijkheid voor samengevoegde gemeenten om eenzelfde activiteit van gemeentelijk

belang toe te vertrouwen aan één opdrachthoudende vereniging;

Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de gemeenteraad zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering en onder meer op expliciete wijze aan de voorgestelde verschuiving van de einddatum, de verlenging van de tijdsduur van de opdrachthoudende vereniging en aan de statutenwijzigingen. De gemeenteraad dient tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast te stellen.

Besluit:

met 29 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies, Roelandt Luc)

2 onthoudingen (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

Artikel 1

De gemeenteraad besluit zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering tevens jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging lntergem d.d. 21 juni 2018:

Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Intergem, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Intergem van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.Statutenwijzigingen:

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris

met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413

wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.

4. Inkanteling van deel Fingem – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen.

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Intergem in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.

7. Kennisneming verslagen Intergem van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.

8. Goedkeuring van de jaarrekening Intergem afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

9. Kennisneming verslagen Fingem van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.

10. Goedkeuring van de jaarrekening Fingem afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris Intergem met betrekking tot het boekjaar 2017.

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Fingem met betrekking tot het boekjaar 2017.

13. Statutaire benoemingen.

14. Statutaire mededelingen.

Artikel 2

De gemeenteraad besluit:

een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van de opdrachthoudende vereniging Intergem van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*).een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging Intergem van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende vereniging Intergem te verlenen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*);zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende vereniging Intergem;

(*) onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet over het lokaal bestuur;

Artikel 3

De vertegenwoordiger van de gemeente/stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering

in buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging lntergem op 21 juni 2018

op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de

gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavige raadsbeslissing;

Artikel 4

Afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Intergem ter attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (in pdfversie) intercommunales@eandis.be


Contact informatie