GR20180328 punt 8: Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het pand Beverstraat 8/10 - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 juni 2017 waarbij de procedure werd ingesteld tot aankoop van de eigendom Beverstraat 8/10 te Ninove voor de realisatie van een voetgangersverbinding tussen het nieuwe en het oude handelscentrum en waarbij landmeter-expert David Coryn werd aangesteld, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de schatting van deze eigendom;

Gelet op het schattingsverslag van 20 juni 2017 opgemaakt door landmeter-expert David Coryn;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 februari 2018 waarbij principieel akkoord werd gegaan om voor deze aankoop een compromis aan de gemeenteraad voor te leggen;

Gelet op het Ministerieel besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een maximale subsidie aan de stad Ninove voor de uitvoering van het project “Doorsteek Beverstraat” voor een bedrag van € 350.064,60;

Overwegende dat de eigenaar van het pand Beverstraat 8/10, omvattende een handelshuis met woning en garage, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1007 N en 1008, met een totale oppervlakte van 10a 29ca, bereid is om zijn eigendom aan de stad Ninove in der minne af te staan tegen de prijs van € 1.065.000;

Overwegende dat de verkoper het pand mag blijven betrekken tot uiterlijk 1 september 2018;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 27 februari 2018 waarbij het notariskantoor Van Oudenhove-Soutaer werd aangesteld voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte;

Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door notaris Edgard Van Oudenhove, notaris bij de vennootschap “Van Oudenhove-Soutaer, geassocieerde notarissen;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van het pand Beverstraat 8/10, omvattende een handelshuis met woning en garage, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nrs. 1007 N en 1008, met een totale oppervlakte van 10a 29ca, door de stad Ninove van mevrouw Marie-Antoinette Lina Roberta Watté, Beverstraat 10, 9400 Ninove, tegen de prijs van € 1.065.000, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerp-akte opgemaakt door notaris Edgard Van Oudenhove, notaris bij de vennootschap “Van Oudenhove-Soutaer, geassocieerde notarissen, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemend secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie