GR20180328 punt 5: Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - commissaris van politie - lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie - interne & externe communicatie

De raad

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid op artikelen 118,119 en 128;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie teneinde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren;

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op 1 januari 2002;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 22 september 2016 voor wat betreft het operationeel kader;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

1 hoofdcommissaris van politie

4 commissarissen van politie

15 hoofdinspecteurs van politie

60 inspecteurs van politie

Overwegende dat de korpschef in punt 5.5.2 van zijn opdrachtbrief vermeldt dat de in plaats stelling van een lokaal informatiekruispunt een reële bijdrage kan leveren in het raam van de principes van informatiegestuurde politiezorg;

Overwegende dat de betrekking van commissaris van politie in het lokaal informatiekruispunt interne & externe politie – interne & externe communicatie – momenteel niet is ingevuld;

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekking van commissaris van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - vacant te verklaren om de werking van deze dienst niet te hypothekeren;

Overwegende dat de eerstvolgende vacante betrekking van commissaris van politie niet vacant zal worden verklaard zodat het aantal FTE in het operationeel kader voorzien in het organogram niet wordt overschreden;

Overwegende dat het functieprofiel van commissaris van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie – werd opgesteld en voorgelegd op een BOC;

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat een vacant verklaarde betrekking ingevuld wordt via het systeem van de mobiliteit;

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekking van commissaris van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - via mobiliteit aan te wijzen;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel1

Een betrekking van commissaris van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - wordt vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel – Commissaris van politie

Functieomschrijving:

Je voert de wettelijke taken uit zoals omschreven in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, omschreven in titel IV van de nieuwe gemeentewet en omschreven in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Je zorgt voor de uitbouw en de goede werking van het lokaal informatiekruispunt.

- je bent verantwoordelijk voor het beheer van bestuurlijke en gerechtelijke informatie, het beheer van de operationele documentatie, het functioneel en APO beheer en je staat tevens in voor de interne en de externe communicatie van de politiezone;

- je organiseert de dagelijkse werking van de dienst, je staat in voor de inhoudelijke sturing en organisatie van de dienst en werkt nauw samen met de andere diensten binnen de politiezone;

- je coördineert de informatiedoorstroming in het volledige korps met betrekking tot de gerechtelijke en bestuurlijke informatie via de geëigende kanalen zoals het intranet, de briefingtool en sharepoint. Dit houdt onder meer in dat alle inkomende informatie, onafhankelijk van de informatiedrager, geanalyseerd wordt en voor uitvoering toegewezen wordt aan de bevoegde persoon of dienst;

- je creëert een leidinggevend concept waarin ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en waarbij de medewerkers waarover je de leiding hebt ruimte krijgen voor initiatief, creativiteit en zelfontplooiing, zonder echter de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen;

- je geeft blijk van samenwerkingsbereidheid met zowel de leidinggevenden van andere functionaliteiten van de zone, met overheidsinstellingen alsook bij vergaderingen of onderhandelingen met de bevolking;

- je verzamelt informatie met betrekking tot je verantwoordelijkheden en verspreidt deze aan de betrokken diensten voor exploitatie;

- je vormt een schakelfunctie tussen de dienst en de korpschef;

- je zorgt voor de nodige informatie-uitwisseling;

- je bezit de bekwaamheid om permanent de interne én externe communicatie te verbeteren;

- je bent persofficier;

Je zorgt voor de uitbouw en de goede werking van het functioneel beheer.

- je houdt toezicht op het in- en uitschrijven van gerechtelijke documenten in bepaalde registers met behulp van specifieke PC-programma’s (APO, kantschriften en PV gerechtelijk);

- je houdt toezicht op de kwaliteit van de gecodeerde gegevens en de verschillende koppelingen gerealiseerd door alle gebruikers;

- je ziet toe op correcte dringende signalementen naar ANG ;

- je ziet toe op de dagelijkse invoer van de transfers naar ANG;

- je ziet toe op de opzoekingen in de ANG voor de gegevens van de zone (Questis);

- je ziet erop toe dat de diverse problemen betreffende de toepassingen gesteld door de gebruikers worden opgelost;

- je ziet erop toe dat voortgezette informaticaopleidingen in de lokale politiezone worden verzekerd;

- je onderhoudt goede contacten met het AIK, CGO en andere partners;

Je staat in voor de beleidsontwikkeling en de organisatieontwikkeling.

- je beheert de interne en externe klachten en verbetervoorstellen. Dit houdt ondermeer in dat je:

- de klachten en verbetervoorstellen ontvangt, analyseert en bespreekt met de korpschef;

- op vraag van de korpschef desgevallend een onderzoek instelt of laat instellen;

- ze desgevallend doorstuurt voor behandeling aan de bevoegde diensten of personen;

- de afhandeling ervan opvolgt.

- je ondersteunt de zonale veiligheidsraad bij het opstellen, opvolgen en evalueren van het zonaal veiligheidsplan. Dit houdt ondermeer in dat je:

- alle gegevens verzamelt en verwerkt die nuttig kunnen zijn bij het bepalen van operationele prioriteiten en doelstellingen op bestuurlijk en gerechtelijk vlak;

- relevante metingen op basis van geschikte indicatoren organiseert met betrekking tot die doelstellingen;

- beschikbare cijfers en probleemgebieden analyseert;

- op gezette tijdstippen communiceert met de betrokken actoren.

- je organiseert, stimuleert en integreert de organisatieontwikkeling van het korps. Dit houdt ondermeer in dat je enerzijds op het vlak van leiderschap, personeelsbeheer, beleid en strategie, middelen en samenwerking met partners, en de primaire ondersteunings- en besturingsprocessen van het korps, acties onderneemt en anderzijds voortdurend oog hebt voor de meting van de resultaten met betrekking tot de waardering van de organisatie door haar dienstenafnemers, haar medewerkers, de maatschappij en met betrekking tot de financiële en operationele resultaten;

- je voorziet in project- en procesbegeleiding wanneer daartoe de nood bestaat;

Je staat in voor de coördinatie van het onthaal;

Je voert plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voor de leden van je dienst;

Je oefent de bevoegdheden gekoppeld aan de hoedanigheid van officier van bestuurlijke politie uit;

Je neemt deel aan de beurtrol OBP.

Competenties & gedragsindicatoren

FLEXIBILITEIT

- je werkt constructief samen met je opdrachtgevers (bv. parket, …), dienstafnemers en partners;

- je onderhoudt een goede werkrelatie met je teamchefs, je teamleden en de andere medewerkers van ons

korps;

- je detecteert samen met je teamchefs behoeften rond opleiding, middelen, welzijn,…;

- je speelt constructief in op veranderende situaties en omstandigheden;

- je bent creatief en durft vernieuwend (out of the box) denken;

- je staat open voor de mening van anderen en je durft meegaan in de ideeën van je teamleden;

- je ontwikkelt jezelf om professioneel te kunnen inspelen op de verwachtingen van onze dienstenafnemers;

- je deelt je inzichten en demonstreert je vaardigheden aan (nieuwe) collega’s;

- je durft initiatief nemen om ideeën in de praktijk om te zetten en je zet door bij onverwachte hindernissen.

LOYALITEIT

- je komt je beloftes na;

- je toont in alle omstandigheden respect voor de mening van alle dienstenafnemers;

- je staat voor een open communicatie en je verdedigt met vuur je eigen voorstellen, maar je verdedigt met evenveel vuur de uiteindelijke beslissing;

- je voert de in overleg genomen beslissingen uit;

- je maakt duidelijke doelen, zet ze helder uiteen aan medewerkers/collega’s en je legt rekenschap af over de resultaten;

- je aanvaardt de procedures en instructies van het korps.

INTEGRITEIT

- je vermijdt elk gedrag dat in conflict komt met de waardigheid van het ambt;

- je behandelt delicate en/of vertrouwelijke informatie zeer discreet;

- je geeft en krijgt vertrouwen door ondubbelzinnig handelen en zo versterk je ook het vertrouwen in de politie;

- je treedt correct op tegenover medewerkers, burgers en bedrijven: je discrimineert niet, verleent geen voorkeursbehandelingen en voorkomt de schijn van vriendjespolitiek;

- je gaat respectvol met collega’s om maar je laat niet na hen op assertieve wijze aan te spreken bij ongepast gedrag;

- je gaat verantwoord om met de middelen van de politiezone (fondsen, diensten, goederen en kennis);

- je bent je ervan bewust dat activiteiten die je naast je werk hebt, het functioneren van het korps op een of andere manier kunnen raken en je meldt dus eventuele beroepsonverenigbaarheden;

- je bent alert op situaties in je werk waarin je met privé-relaties te maken krijgt;

- je houdt je aan de wettelijke en deontologische voorschriften en je geeft steeds het goede voorbeeld;

- je legt de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid een de dag in het gebruik van sociale media.

KWALITATIEF WERKEN

- je gaat waardig om met elke persoon ongeacht de reden van het contact;

- je bent in staat om empathisch om te gaan met interne en externe klanten;

- “klanten” komen op de eerste plaats. Je gaat steeds voor een snelle en persoonlijke service om aan hun (terechte) verwachtingen tegemoet te komen;

- je onderhoudt een constructief contact met de diverse klanten en zo weet je de informatie-uitwisseling op een hoger niveau te tillen;

- je gaat actief op zoek naar informatie om je beslissingen te funderen, maar durft het ook aan om, zelfs als je nog niet over alle informatie beschikt, een beslissing te nemen. Je weet immers dat het uitstellen van beslissingen evengoed voor onduidelijkheid kan zorgen.

COACHEN EN ONTWIKKELEN

- je ontwikkelt een visie op (middellange) termijn voor je teams, uiteraard afgestemd op de visie van het korps;

- je “verkoopt” jouw visie, op die manier inspireer je je teamleden;

- je coacht je teamchefs en medewerkers en creëert de randvoorwaarden voor het behalen van de vooropgestelde teamdoelstellingen. Je hebt hierbij ook oog voor het groeiproces van de teams (forming - storming - norming - performing) ;

- je detecteert vlug de kwaliteiten en verbeterpunten van je medewerkers en reageert gepast ;

- je weet fouten van je medewerkers goed aan te pakken en ze zijn steeds het startpunt voor een leerproces;

- je inspireert je medewerkers o.m. door het goede voorbeeld te geven, maar ook door de juiste vragen te stellen waardoor het leren wordt gestimuleerd ;

- je delegeert uitdagende taken naar je medewerkers en je zorgt ervoor dat ze die zelfstandig kunnen afwerken ;

- je responsabiliseert je teamchefs en medewerkers op alle vlakken (zowel voor eigen ontwikkeling als voor het realiseren van teamdoelstellingen) Je ondersteunt hun initiatieven en maakt gebruik van hun creatieve oplossingen ;

- je maakt gebruik van de talenten van je medewerkers.

VOORTGANGSCONTROLE

- je controleert de correcte implementatie en uitvoering van de dienstplanning;

- je controleert de afspraken met je teamchefs en je medewerkers;

- je volgt de projecten binnen je dienst op en je stemt je teamdoelstellingen af op de strategische doelstellingen van het korps;

- je controleert de afspraken die gemaakt zijn met je externe partners, opdrachtgevers en dienstafnemers.

RESULTAATGERICHTHEID

- je streeft naar het behalen van je (SMART)doelstellingen en je motiveert in alle openheid waarom het (soms niet) lukt;

- je maakt de resultaten zichtbaar o.m. door heldere stuurborden.

PLANNEN EN ORGANISEREN

- je kan je dagtaak efficiënt organiseren zodat je doelstellingen bereikt worden;

- je ondersteunt de opmaak van strategische, tactische en operationele plannen voor je dienst;

- je verstrekt kwaliteitsvol advies aan de andere leden van de stuurgroep. Je maakt steeds een scherpe analyse van de problemen/uitdagingen/mogelijkheden.

OPTREDEN

- je gaat actief in op de verwachtingen en wettelijke verplichtingen die het ambt met zich brengen;

- je bent klantgericht en stressbestendig;

- je weet conflicten op een gepaste manier te benaderen o.m. door alles bespreekbaar te maken.

INITIATIEF NEMEN

- je gebruikt vrije ruimte voor nuttige projecten;

- je komt met concrete oplossingen voor de dag voor (criminaliteits)fenomenen;

- je vindt creatieve oplossingen voor de diverse (veiligheids)problemen en je prikkelt partners en collega’s om hun rol op te nemen;

- je toont op actieve wijze je motivatie voor en betrokkenheid bij de uitoefening van je takenpakket;

- je zorgt dat je op de hoogte blijft van nieuwe regelgeving en interne richtlijnen en brengt deze via praktische onderrichtingen over;

- je stelt initiatieven voor ter verbetering van de werkplaats en – sfeer;

- je neemt initiatieven ter bevordering van je persoonlijke ontwikkeling en doet hierin de nodige voorstellen.

SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE

- je schrijft heldere en korte richtlijnen en dienstnota’s;

- je voert een heldere, schriftelijke communicatie met externe en interne partners en je kiest hierbij de meest geschikte kanalen;

- je bent ordelijk en stipt en respecteert de termijnen bij de uitvoering van opdrachten.

MONDELINGE COMMUNICATIE

- je luistert aandachtig naar de volledige boodschap van je interne en externe klanten en je beperkt je niet tot louter een deel ervan;

- je brengt boodschappen helder en gestructureerd over (zowel in één op één-gesprekken als voor een grotere groep);

- door de juiste vragen te stellen zet je je collega’s aan om creatief en probleemoplossend te denken;

- je deelt op pro- en reactieve wijze je kennis met interne en externe klanten;

- je assertieve houding zet anderen aan om tot de feiten te komen, op deze manieren maak je problemen bespreekbaar.

KENNIS/INZICHTEN/VAARDIGHEDEN

- een uitstekende kennis van projectmanagement, informatiegestuurde politiezorg, ISLP, MFO-3, …;

- een zeer goede kennis van excellente politiezorg (CP1 – CP4);

- een zeer goede kennis voor het ontwikkelen van een briefingtool en stuurboord;

- een zeer goede kennis van de wetgeving, reglementering, procedures en politietechnieken, in het bijzonder deze m.b.t. de bevoegdheid van OBP (o.m. nood- en interventieplannen) en OGP;

- in het kader van het evenementenbeheer bezit je een goede kennis van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

- een goede kennis van de principes inzake regeling van de arbeidstijd.

DIENSTPRESTATIES

- je werkt in een flexibel dienstrooster met glijdende werktijden dat wordt opgesteld volgens de ter zake geldende wettelijke normen en voorschriften. Indien nodig ben je bereid tot het leveren van onregelmatige dienstprestaties indien de omstandigheden dit vereisen;

- thuiswerk behoort tot de mogelijkheden mits het afleggen van verantwoording en voldoende verantwoordelijkheidsgevoel;

- je neemt deel aan een beurtrol ‘bereik- en terugroepbaar OBP’.

Gewone plaats van het werk: Lokale Politie Ninove – Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove

Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature: HCP Philippe De Cock – Korpschef - Onderwijslaan 75 – 9400 Ninove – 054 31 32 18

Wijze van selectie: selectiecommissie ad hoc

Kennistest:

Conform artikel VI.II.19§1 van het RPPol voegt de kandidaat voor een betrekking van officier, op straffe van niet-ontvankelijkheid, bij zijn kandidatuurstelling een nota waarbij hij zijn aanspraken en verdiensten uiteenzet die hij meent te kunnen doen gelden voor de betrekking;

Gestructureerd gesprek met de selectiecommissie waarin gepeild wordt naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes.

Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden waarin gepeild wordt naar de vereiste kennis.

Vereiste bijzondere bekwaamheden: nihil

Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het officierenkader van de lokale politie:

- Voorzitter: korpschef of de door hem aangewezen officier – ten minste bekleed met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking;

- Twee of vier bijzitters: deze omvat minstens één officier van een korps van de lokale politie, die ten minste bekleed is met de graad die overeenstemt met de te begeven betrekking van officier;

Een secretaris, aangewezen door de korpschef, staat de plaatselijke selectiecommissie voor officieren bij.

Artikel 2

Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie van commissaris van politie voor het lokaal informatiekruispunt gerechtelijke & bestuurlijke politie – interne & externe communicatie - die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

Artikel 3

Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Federale Politie – Algemene Directie van het middelenbeheer en de informatie – Directie van het personeel – Dienst Loopbaanbeheer.


Contact informatie