GR20180328 punt 25: Sport - AGB Ninove - samenstelling raad van bestuur - vervanging lid

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2013 waarbij de samenstelling van de raad van bestuur en de leden van het directiecomité voor het autonoom gemeentebedrijf Ninove goedgekeurd werden;

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 27 februari en 23 oktober 2014, 5 maart en 26 november 2015, 28 januari 2016, 14 december 2017 waarbij leden van de raad van bestuur werden vervangen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2010 waarbij de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Ninove werden aangepast, in het bijzonder op artikel 6 – samenstelling raad van bestuur;

Overwegende dat artikel 6 van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf bepaalt dat het aantal leden van de raad van bestuur ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden bedraagt maar met een absoluut maximum van twaalf, dat de leden van de raad van bestuur niet noodzakelijk lid van de gemeenteraad moeten zijn, dat de voorzitter van de raad van bestuur deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op het ontslag van mevrouw Gina Fonteyn, open VLD, en de volgende voordracht voor de vervanging van mevrouw Gina Fonteyn:

- Open VLD: de heer Stijn Vanderelst

Overgaande tot geheime stemming;

Besluit:

met 30 ja-stemmen

Artikel 1

De volgende persoon wordt, ter vervanging van mevrouw Gina Fonteyn, aangesteld als lid van de raad van bestuur van het AGB Ninove:

- Open VLD: de heer Stijn Vanderelst

Artikel 2

Deze aanstelling geldt voor de duur van deze bestuursperiode.


Contact informatie