GR20180301 Punt 8. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een gedeelte van een perceel in het BPA Burchtdam voor de inrichting van de parkzone naast de volkstuinen - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het BPA Burchtdam goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 26 oktober 2000;

Overwegende dat bij de onteigeningen binnen het BPA Burchtdam de eigenaar van het perceel grond te Meerbeke “De Kloppers”, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 34/02 D, met een oppervlakte van 10a 33ca, niet kon worden getraceerd omdat hij in de jaren 50 naar de VS was geëmigreerd;

Overwegende dat deze persoon daar inmiddels overleden is zonder een gekende erfgenaam achter te laten;

Overwegende dat de mede-eigenaar van dit perceel, mevrouw Maria Mergan, Aartstraat 42, 9310 Aalst, bereid is om haar deel, zijnde de onverdeelde helft van het perceel, aan de stad in der minne af te staan tegen de prijs van € 900;

Overwegende dat dit perceel zich volgens het BPA Burchtdam zich in de parkzone naast de volkstuinen bevindt zodat het wenselijk is om het te verwerven;

Overwegende dat door de stad, als toekomstige mede-eigenaar, na het verlijden van de authentieke akte een verzoek om uit onverdeeldheid te treden kan worden ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juni 2017 waarbij de procedure werd ingesteld tot aankoop in der minne om reden van openbaar nut van voormeld goed en waarbij de heer Robrecht Cosyn werd aangesteld als landmeter-expert voor de schatting van het goed, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeter-expert Robrecht Cosijn op 19 juni 2017;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2017 waarbij de aankoopprijs werd vastgesteld op € 1.800 voor de volle eigendom, onder voorbehoud van instemming van de verkoper met dit aanbod en goedkeuring door de gemeenteraad;

Gelet op de éénzijdige verkoopbelofte onderschreven door mevrouw Maria Mergan op 27 juli 2017 voor de verkoop van de helft van de volle eigendom tegen de prijs van € 900;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2017 waarbij notariskantoor Van Sinay & Bracke werd aangesteld voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte;

Gelet op de ontwerp-akte opgemaakt door notaris Thierry Van Sinay, notaris bij de vennootschap “Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen;

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactie 2018, investeringsenveloppe MIL2014/001/001 algemene rekening 222007, van het beleidsitem 068000 en de actie 4/1/4/6 ”volkstuinen ontwerpen, inrichten en aanleggen”;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de onverdeelde helft in volle eigendom van een perceel grond te Meerbeke “De Kloppers”, kadastraal gekend Ninove 4e afdeling Meerbeke sectie A nr. 34/02 D, met een oppervlakte van 10a 33ca, door de stad Ninove van mevrouw Maria Leon Jeanine Ghislaine Mergan, Aartstraat 42, 9310 Aalst, tegen de prijs van € 900, wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De ontwerp-akte opgemaakt door notaris Thierry Van Sinay, notaris bij de vennootschap “Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen, wordt goedgekeurd.

Artikel 3

De voorzitter van de gemeenteraad en de waarnemend secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

Artikel 4

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie