GR20180301 Punt 6. Secretariaat - waarnemend stadssecretaris - vervanging

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 81, 82;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2017 waarbij mevrouw Ann De Bruyne aangesteld werd als waarnemend stadssecretaris ingaande op 1 januari 2018;

Overwegende dat er in haar vervanging moet worden voorzien ingeval van ziekte of vakantie;

Overwegende dat volgens artikel 81§2, 3e lid in geval van gewettigde afwezigheid de gemeentesecretaris binnen drie dagen voorziet in zijn vervanging en daartoe, voor een periode van maximaal zestig dagen, dewelke voor eenzelfde afwezigheid éénmaal kan worden verlengd een door de gemeenteraad erkende waarnemer aanstelt;

Overwegende dat volgende personen kunnen aangeduid worden als waarnemend secretaris, in voormelde volgorde:

1/ mevrouw Anaïs Nies, sectorcoördinator interne zaken, communicatie en burgerzaken,

2/ mevrouw Ann Wittouck, sectordirecteur grondgebiedzaken,

Besluit:

Artikel 1

e lijst van erkende waarnemers om bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie de waarnemend stadssecretaris mevrouw Ann De Bruyne te vervangen, wordt vastgesteld als volgt:

mevrouw Anaïs Nies, sectorcoördinator interne zaken, communicatie en burgerzaken,mevrouw Ann Wittouck, sectordirecteur grondgebiedzaken,

Artikel 2

De waarnemende secretarissen oefenen de bevoegdheden uit die aan het ambt verbonden zijn.


Contact informatie