GR20180301 Punt 2. Secretariaat - onderzoek van de geloofsbrieven van de opvolger van een gemeenteraadslid

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 7, §3, 11 en 13;

Gelet op de omzendbrief BB 2012/2 van 19 oktober 2012 betreffende de start van de lokale en provinciale bestuursperiode;

Overwegende dat de gemeenteraad de geloofsbrieven van de verkozen gemeenteraadsleden onderzoekt;

Gelet op de brief van 17 januari 2018 van de heer Jean-Pierre Van Oudenhove waarbij hij zijn ontslag als gemeenteraadslid indient;

Overwegende dat de heer Pascal Schiettecat en mevrouw Rita Van Eesbeek de eerstvolgende opvolgers zijn;

Overwegende dat de opvolgers afstand doen van het mandaat;

Overwegende dat de eerstvolgende opvolger de heer Luc Roelandt is;

Overwegende dat het onderzoek van de geloofsbrieven tot doel heeft na te gaan of men nog aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet en of men zich niet in de gevallen van onverenigbaarheid bevindt;

Overwegende dat de geloofsbrieven de schriftelijke bewijsstukken bevatten die elke verkozene, opgeroepen om de eed af te leggen, moet voorleggen en waaruit blijkt dat hij op een wettige wijze is verkozen en dat er tegen zijn verkiezing geen bezwaren zijn;

Overwegende dat door de opvolgers volgende documenten werden voorgelegd:

- een recent uittreksel uit het bevolkings- of rijksregister

- een recent uittreksel uit het strafregister model 1

- een verklaring op eer dat men zich niet bevindt in een van de gevallen van onverenigbaarheid zoals voorzien in artikel 11 van het gemeentedecreet;

Overwegende dat de gemeenteraad zich moet uitspreken over de eventuele bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden;

Overwegende dat geen bezwaren in verband met de verkiesbaarheidsvoorwaarden werden ingediend;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

De geloofsbrieven van de heer Luc Roelandt als gemeenteraadslid worden goedgekeurd.

Artikel 2

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.


Contact informatie