GR20180301 Punt 17. Noodplanning - BNIP carnaval Ninove 2018 - kennisname

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het KB van 16 februari 2006 betreffende de bijzondere en algemene nood- en interventieplannen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende dat vanaf zaterdag 17 februari 2018 tot en met dinsdag 20 februari carnaval Ninove wordt gevierd;

Overwegende dat op basis van een risico-analyse uitgevoerd door de veiligheidscel het aangewezen is een bijzonder nood- en interventieplan op te stellen;

Overwegende dat het BNIP-carnaval Ninove 2018 door de veiligheidscel is goedgekeurd;

Overwegende dat het BNIP-carnaval Ninove 2018 werd aanvaard door het college van burgemeester en schepenen;

Besluit:

Artikel 1

De raad neemt kennis van het BNIP (bijzonder nood- en interventieplan) carnaval Ninove 2018.

Artikel 2

Het BNIP werd ter goedkeuring aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegestuurd.


Contact informatie