GR20180301 Punt 15. Noodplanning - voorstel samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenschapswachten en Child Focus voor het helpen opsporen van vermiste of weggelopen kinderen

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het artikel van de FOD Binnenlandse Zaken op www.besafe.be, waarin zij de meerwaarde van dit project erkennen en aanmoedigen;

Gelet op de mail van 17/10/2017 van Elisa Van Speybroeck ‘samenwerkingsakkoord opsporingscampagnes’;

Overwegende dat de overeenkomst loopt gedurende drie jaren en dat deze nadien stilzwijgend wordt verlengd;

Overwegende dat de overeenkomst door beide partijen kan opgezegd worden via een aangetekend schrijven mits een opzegtermijn van drie maanden;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

De samenwerkingsovereenkomst met Child Focus wordt goedgekeurd.


Contact informatie