GR20180301 Punt 10. Logistiek/overheidsopdrachten - uitbreiding cameradossier - verlenen advies

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 mei 2016 waarbij de opdracht voor de levering en plaatsing van camerabewaking werd gegund aan de firma Tein Technologie, Weldoenersplein 7, 1030 Brussel, die de voor de stad economisch voordeligste regelmatige offerte heeft ingediend voor een bedrag van € 377.001,39, btw inclusief;

Overwegende dat de camerabewaking in de Ninoofse binnenstad en gewestwegen uitstekend werkt en dat de politie er al meerdere keren gebruikt heeft van gemaakt om misdaden op te lossen;

Overwegende dat er in het stadscentrum wel nog blinde vlekken zijn en dat de politie hiervoor bijkomende camera’s vraagt;

Overwegende dat het om volgende locaties gaat:

- kruispunt Geraardsbergsestraat-Vuurkruisersstraat ter hoogte van Savooiplein

- Paul De Montplein

- kruispunt Edingsesteenweg-Brusselsesteenweg

- Twijndersplein

- voorzijde Stationsplein

- kruispunt Aalstersesteenweg-Denderhoutembaan-Weggevoerdenstraat

- Frans Hemmerijckxplein;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester van 16 november 2017 waarbij de opdracht voor de realisatie van camerabewaking werd uitgebreid met 7 bijkomende locaties, in uitvoering van artikel 26 § 1, 3°, b van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006, voor een bedrag van € 120.917,13, btw inclusief, zoals voorzien in de offerte van de firma Tein Technologie van 14 september 2017 onder fase 1;

Overwegende dat vooraleer de camera’s in dienst worden gesteld de gemeenteraad advies dient te geven over de plaatsing van deze bewakingscamera’s en dat op basis van het advies van de gemeenteraad de melding aan de privacy-commissie zal gebeuren;

Gelet op de brief van 7 november 2016 van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarin wordt meegedeeld dat de korpschef sinds 2009 geen apart formeel advies meer moet geven volgens de camerawet en dat hij enkel dient te worden geraadpleegd;

Overwegende dat de inplantingsplaatsen werden voorgesteld door de lokale politie zodat aan voornoemde voorwaarde werd voldaan;

Besluit:

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk, Van Den Neucker Annelies,)

7 onthoudingen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Roelandt Luc)

Artikel 1

De gemeenteraad geeft gunstig advies voor de plaatsing van bewakingscamera’s op niet besloten plaatsen op volgende locaties:

- kruispunt Geraardsbergsestraat-Vuurkruisersstraat ter hoogte van Savooiplein

- Paul De Montplein

- kruispunt Edingsesteenweg-Brusselsesteenweg (2 camera’s)

- Twijndersplein

- voorzijde Stationsplein

- kruispunt Aalstersesteenweg-Denderhoutembaan-Weggevoerdenstraat (2 camera’s)

- Frans Hemmerijckxplein;

Artikel 2

Op basis van het advies van de gemeenteraad zal de melding aan de privacy-commissie gebeuren.

Artikel 3

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie