GR20180125 Punt 24. Cultuur - straatnaamwijziging Voorde - definitieve goedkeuring

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en 29 november 2002 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen;

Gelet op de principes inzake straatnaamgeving, aangenomen door de provinciale commissie van Oost-Vlaanderen van de Koninklijke commissie van advies voor plaatsnaamgeving in vergadering van 15 juni 1984;

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 mei 2017 waarbij principiële goedkeuring werd gegeven aan de straatnaamwijziging te Voorde (een gedeelte Geraardsbergsesteenweg wordt Oude Steenweg op Aalst);

Gelet op het openbaar onderzoek, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen, van 5 december 2017 tot 5 januari 2018, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van de kunst- en cultuurraad;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Enig artikel

Er wordt definitieve goedkeuring gehecht aan de straatnaamwijziging te Voorde: een gedeelte Geraardsbergsesteenweg ter hoogte van de huisnummers 497 en 499 wordt Oude Steenweg op Aalst.


Contact informatie