GR20171214 Punt 9. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - aanpassing (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2016 houdende aanpassing van artikel 1 en artikel 2 van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken, in het bijzonder de belasting op de elektronische identiteitskaarten en – identiteitsdocumenten;

 

Gelet op de brief van 12 september 2017 van de FOD Binnenlandse Zaken waarin de bedragen van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen worden vermeld;

 

Overwegende dat de volgende bedragen zullen aangerekend worden vanaf 1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2018:

Overzicht belastingen

F.O.D

Stadsbelasting

Totaal

Normale procedure

-       Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID)

-       Elektronische vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar (eVK)

-       Elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

Dringende procedure

-       eID, eVK en KIDS-ID

Zeer dringende procedure

-       eID, eVK en KIDS-ID

Levering in de gemeente

Levering bij BIZA

Dringende procedure en zeer dringende procedure

-       Vanaf 2e KIDS-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven

 

 

 € 17,10

 

€ 20,50

 

€ 6,80

 

 

 

€ 89,30

 

 

€ 135,70

€ 101,80

 

€ 59,20

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 5

 

 

 

€ 10

 

 

€ 10

€ 10

 

€ 5

 

€ 22,10

 

€ 25,50

 

€ 11,80

 

 

 

€ 99,30

 

 

€ 145,70

€ 111,80

 

€ 64,20

 

 

 

Overwegende dat hierdoor de termijn van het belastingreglement een einde zal nemen op 31 december 2018;

 

Overwegende dat, gelet op het voorgaande, artikel 1 en artikel 2 van het belastingreglement dient te worden aangepast;

 

Gelet op de financiële toestand van de stad Ninove;

 

Gelet op het amendement ingediend op de gemeenteraad van 23 november 2017 voor het aanpassen van de prijs voor een identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen minder dan 12 jaar gelijk aan de prijs voor een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar namelijk € 11,80;

 

Gelet op het KB van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar waar artikel 10 bepaalt dat de maximumprijs die door de gemeente kan gevorderd worden voor een identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen minder dan 12 jaar maximaal 50 frank bedraagt;

 

Gelet op het KB van 22 oktober 2013 tot wijziging van het besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar waar artikel 8 bepaalt dat 50 frank uit het oorspronkelijk KB in artikel 10 wordt vervangen door twee euro;

 

Overwegende dat voor een identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen minder dan 12 jaar maximaal twee euro kan gevorderd worden door de gemeente;

Overwegende dat het amendement ingediend op 23 november 2017 op basis van bovenstaande redenering als ongeldig wordt beschouwd;

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

9 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Souffriau Dirk)

 

 

Het belastingreglement van 30 december 2014 wordt vanaf 1 januari 2018 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen:

 

Artikel 1

 

Voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2

 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald:

 

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

Normale procedure

-       Elektronische identiteitskaarten van een Belg vanaf 12 jaar (eID)

-       Elektronische vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken vanaf 12 jaar (eVK)

-       Elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

-       Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto

-       Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG

                                                                            

Dringende procedure

-       eID, eVK en KIDS-ID

                                                                             

Zeer dringende procedure

-       eID, eVK en KIDS-ID

Levering in de gemeente

Levering bij BIZA (Binnenlandse Zaken)

                                                                            

Dringende procedure en zeer dringende procedure

-       Vanaf 2e KIDS-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van hetzelfde gezin en dus op hetzelfde adres ingeschreven

 

€ 17,10

 

€ 20,50

 

€ 6,80

 

€ 0

 

€ 0

 

 

 

€ 89,30

 

 

€ 135,70

€ 101,80

 

 

€ 59,20

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 2

 

€ 5

 

 

 

€ 10

 

 

€ 10

€ 10

 

 

€ 5

 

€ 22,10

 

€ 25,50

 

€ 11,80

 

€ 2

 

€ 5

 

 

 

€ 99,30

 

 

€ 145,70

€ 111,80

 

 

€ 64,20

 

 

- Reispassen gewone procedure

- Reispassen dringende procedure

- Reispassen minderjarigen gewone procedure

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

€ 65

€ 240

€ 35

€ 210

€ 5

€ 10

€ 5

€ 10

€ 70

€ 250

€ 40

€ 220

- Trouwboekjes

 

- “boekje: wettelijk samenlevingscontract

€ 0

 

€ 0

€ 20

 

€ 20

€ 20

 

€ 20

- Internationaal rijbewijs

 

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

 

- Rijbewijzen ‘bankkaartmodel’

€ 16

 

€ 20

 

€ 20

 

€ 4

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 20

 

€ 25

 

€ 25

- Herdruk pin-puk code

€ 0

€ 5

€ 5

- Slachtbewijzen/registraties

€ 0

€ 5

€ 5

 

De belasting vastgesteld door de F.O.D. Binnenlandse Zaken voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de KIDS-ID en de kaarten voor vreemde onderdanen wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex van de maand september die voorafgaat aan de herziening van de belasting volgens de formule B x i waarbij:

                                                                            I    

B = oude belasting F.O.D.

i = de gezondheidsindex van de maand september die vooraf gaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen

I = de gezondheidsindex van toepassing van de maand december 2012 (basis 2004 = 100);

 

Het verkregen resultaat wordt naar de hogere tien eurocent afgerond.

 

De totale verschuldigde belasting wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van nul of vijftig eurocent.

 

Artikel 3

 

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 4

 

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt:

  1. 1.  de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. 2.  het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. 3.  of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5

 

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

 

Artikel 6

 

De gemeenteraadsbeslissing van 23 november 2017 betreffende het afleveren van de administratieve stukken wordt ingetrokken.

 

Artikel 7

 

Een afschrift van dit besluit zal, conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet, naar de provinciegouverneur worden toegestuurd.


Contact informatie