GR20171214 Punt 2. Secretariaat - Ethias - tweede buitengewone algemene vergadering - woensdag 27 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Ethias;

 

Gelet op de uitnodiging van 27 november 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de tweede buitengewone algemene vergadering van Ethias op woensdag 27 december 2017 om 10.00 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda:

 

A./ Omzetting van de onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  1. Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 250 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen
  2. Verslag van de commissaris over de samenvattende staat van activa en passiva van de onderlinge verzekeringsvereniging op 30/09/2017, overeenkomstig artikel 251 van de wet van 13 maart 2016 betreffende het statuut van en he toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
  3. Omzetting van Ethias Gemeen Recht onderlinge verzekeringsvereniging in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en aanneming van de nieuwe tekst van de statuten

 

B./ Ontslag / Benoeming

  1. Ontslag van de bestuurders van de onderlinge verzekeringsvereniging
  2. Benoeming van de nieuwe bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 

C./ Lezing en goedkeuring van de notulen ter zitting;

 

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van dealgemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale;

 

Besluit:

 

 

met 23 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

Akte wordt genomen van de agenda van de tweede buitengewone algemene vergadering van Ethias.

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de tweede buitengewone algemene vergadering van Ethias op woensdag 27 december 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de  agenda.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Ethias Verzekering, Rue des Croisiers 24 te 4000 Luik.

 

 


Contact informatie