GR20171214 Punt 16. Ruimtelijke ordening - RUP paarse vlekjes - De Kloef - goedkeuring voorlopige vaststelling (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 juni 2014 tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de ‘paarse vlekjes’ in Ninove;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2014 tot gunning van de opdracht voor opmaak van het RUP ‘paarse vlekjes’ aan Solva;

 

Overwegende dat het voorontwerp voor het RUP ‘paarse vlekjes’ tot stand is gekomen na veelvuldig overleg tussen de ruimtelijke planner Alexander De Wit van Solva, de stad en de eigenaars zodat ambachtelijke zones op het grondgebied van Ninove geëvalueerd werden om achterhaalde ambachtelijke zones te herbestemmen en om de bedrijfsfunctie te bestendigen al dan niet met randvoorwaarden om een optimale afstemming op de omgeving te garanderen;

 

Overwegende dat dit vooronderzoek geresulteerd heeft in een voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ voor volgende sites:

  • deelplan De Kloef
  • deelplan Centrum Meerbeke
  • deelplan Centrum Denderwindeke
  • deelplan voormalig slachthuis Denderwindeke
  • deelplan Leopoldstraat
  • deelplan Ring-Oost/West;

 

Gelet op de beslissing van het departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling omgevingsplanning en -projecten van 6 april 2017 waarin gesteld wordt dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijk negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2017 houdende de principiële goedkeuring van het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2017 houdende de goedkeuring om de achterste zonegrens ten voordele van de eigenaar van de paarse vlek 7m dieper te verplaatsen waardoor de totale diepte van het industriegebied, gemeten vanaf hoekpunt perceel 559w met de kloef, ca. 98.8m bedraagt;

 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen omtrent het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ overeenkomstig artikel 2.2.13 van de VCRO op 13 juni 2017 een plenaire vergadering heeft gehouden; dat het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ in het kader van deze plenaire vergadering voorafgaandelijk voor advies aan de deputatie, de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar, de GECORO en verschillende andere instanties werd voorgelegd;

 

Overwegende dat de conclusie van de plenaire vergadering van 13 juni 2017 is dat het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ voor voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden, mits aanpassingen uit te voeren nav de gegeven opmerkingen uit de plenaire vergadering;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 juli 2017 waarin een standpunt ingenomen wordt over enkele deelplannen van het voorontwerp RUP ‘paarse vlekjes’ nav opmerkingen uit de plenaire vergadering;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 november 2017 waarin de achterste zonegrens, zoals bepaald in de beslissing van 16 mei 2017, behouden wordt;

 

Overwegende dat het voorontwerp RUP aangepast werd aan de opmerkingen van de plenaire vergadering en het derhalve in aanmerking komt voor voorlopige vaststelling door de gemeenteraad;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘paarse vlekjes’ voor deelplan De Kloef wordt overeenkomstig artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorlopig vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan ‘paarse vlekjes’ toegestuurd aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, het Departement Omgeving (Ruimte Vlaanderen) en de Vlaamse Regering.


Contact informatie