GR20171213 Punt 3. Financiële dienst - O.C.M.W.- meerjarenplan 2014-2020 - aanpassing 2018 - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

 

Gelet op de omzendbrief BB2017/5 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2020 en de budgetten 2018;

 

Gelet op het advies van het managementteam van 4 oktober 2017;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2017 houdende gunstig advies voor het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2020 – aanpassing 2018 en het ontwerp van het budget 2018 volgens budgettair journaal 12720;

 

Gelet op het besluit van 22 november 2017 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van het OCMW werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2020, aanpassing voor het jaar 2018, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 12720;

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

10 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

Artikel 1

 

Het OCMW-meerjarenplan 2014-2020 aanpassing voor het jaar 2018 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De exploitatietoelage wordt als volgt vastgesteld:

voor 2018: € 7.303.284

voor 2019: € 7.443.055

voor 2020: € 7.569.742

 

Artikel 3

 

De investeringstoelage wordt als volgt vastgesteld:

voor 2018: € 0,00

voor 2019: € 0,00

voor 2020: € 0,00

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

795.694

     A. Uitgaven

19.584.099

     B. Ontvangsten

       1.a Belastingen en boetes

       1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

       1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

       2. Overige

20.379.793

 

7.303.284

 

13.076.509

 

 

II. Investeringen (B-A)

-1.628.649

     A. Uitgaven

1.650.000

     B. Ontvangsten

21.351

 

 

III. Andere (B-A)

-564.780

     A. Uitgaven

564.780

          1. Aflossingen financiële schulden

564.780

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-1.397.735

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.239.941

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

3.842.206

 

 

VII. Bestemde gelden

818.263

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

818.263

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

3.023.942

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.209.294

    A. Exploitatieontvangsten

20.379.793

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

19.171.499

        1. Exploitatie-uitgaven

19.584.099

        2. Nettokosten van de schulden

412.600

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

977.380

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

564.780

     B. Nettokosten van schulden

412.600

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

230.914

 

 

Artikel 5

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

648.599

     A. Uitgaven

20.058.031

     B. Ontvangsten

       1.a Belastingen en boetes

       1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

       1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

       2. Overige

20.706.630

 

7.443.055

 

13.263.575

 

 

II. Investeringen (B-A)

-600.000

     A. Uitgaven

605.000

     B. Ontvangsten

5.000

 

 

III. Andere (B-A)

-570.210

     A. Uitgaven

570.210

          1. Aflossingen financiële schulden

570.210

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-521.611

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.842.206

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

3.320.595

 

 

VII. Bestemde gelden

818.263

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

818.263

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

2.502.331

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.050.399

    A. Exploitatieontvangsten

20.706.630

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

19.656.231

        1. Exploitatie-uitgaven

20.058.031

        2. Nettokosten van de schulden

401.800

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

972.010

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

570.210

     B. Nettokosten van schulden

401.800

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

78.389

 

Artikel 6

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2020 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

589.156

     A. Uitgaven

20.445.988

     B. Ontvangsten

       1.a Belastingen en boetes

       1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

       1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

       2. Overige

21.035.144

 

7.569.742

 

13.465.402

 

 

II. Investeringen (B-A)

-155.000

     A. Uitgaven

160.000

     B. Ontvangsten

5.000

 

 

III. Andere (B-A)

-588.769

     A. Uitgaven

588.769

          1. Aflossingen financiële schulden

588.769

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-154.613

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

3.320.595

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

3.165.982

 

 

VII. Bestemde gelden

818.263

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

818.263

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

2.347.718

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

970.812

    A. Exploitatieontvangsten

21.035.144

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

20.064.332

        1. Exploitatie-uitgaven

20.445.988

        2. Nettokosten van de schulden

381.656

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

970.425

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

588.769

     B. Nettokosten van schulden

381.656

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

387

 

Artikel 7

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.


Contact informatie