GR20171213 Punt 10. Financiële dienst - budgetwijziging 2017/1 - vaststelling (datum van publicatie 29/01/2018)

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2016/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Overwegende dat het managementteam de budgetwijziging behandelde;

 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2017/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 78667;

 

Besluit:

 

 

met 18 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

10 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

Artikel 1

 

De budgetwijziging 2017/1 wordt vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

3.468.344

     A. Uitgaven

45.552.901

     B. Ontvangsten

49.021.245

 

 

II. Investeringen (B-A)

-14.266.804

     A. Uitgaven

14.847.416

     B. Ontvangsten

580.612

 

 

III. Andere (B-A)

1.732.171

     A. Uitgaven

3.642.446

          1. Aflossingen financiële schulden

3.246.504

          2. Toegestane leningen

395.942

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

 

 

     B. Ontvangsten

5.374.617

          1. Op te nemen leningen en leasingen

5.341.177

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

33.440

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-9.066.289

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

17.112.170

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

8.045.880

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

8.045.880

 

Artikel 3

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie