GR20171123 Punt 9. Secretariaat - TMVS - deelname oprichting dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op het decreet dd. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 25 e.v.;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit dd. 20 oktober 2016 betreffende het oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1e lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking : goedkeuring;

 

Overwegende dat de gemeenteraad een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger heeft aangeduid in dat overlegorgaan;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit met goedkeuring van het voorstel tot oprichting van TMVS dd. 22 juni 2017;

 

Overwegende dat het overlegorgaan overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke samenwerking aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking heeft overgemaakt waarin de volgende documenten opgenomen zijn:

 

  • een grondige motiveringsnota
  • een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging
  • een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering
  • een ontwerp van statuten

 

Gelet op het artikel 12 van de ontwerpstatuten TMVS m.b.t. de samenstelling van de Raad van Bestuur;

 

Besluit:

 

 

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het voorstel tot oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel.

 

Artikel 2

 

De gemeenteraad tekent in op aandelen A volgens de bepalingen die in artikel 9 zijn opgenomen.

 

Artikel 3

 

De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de gemeentesecretaris te gelasten met de uitvoering van de beslissing de Akte Oprichting mede te ondertekenen, hetzij in persoon, hetzij per delegatie conform het Gemeentedecreet art. 183 bis en 184.

 

Artikel 4

 

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de benoemingen van de voorgedragen leden van de raad van bestuur van TMVS.

 

 

Artikel 5

 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het OVERLEGORGAAN TMVS, p/a Stropstraat 1, 9000 Gent.


Contact informatie