GR20171123 Punt 36. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schooljaar 2017/2018 - vaststelling en aanwending omkadering - keuze ambten en opleidingsniveaus (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

 

Gelet op het K.B. van 28 september 1984 houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen, alsook op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 april 2014 waarbij de bestaande stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen: de Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke, de Stedelijke Lagere School Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt en de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre vanaf 1  september 2014 geherstructureerd werden tot volgende scholen: de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, de Stedelijke Basisschool Denderwindeke, de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en de Stedelijke Basisschool Appelterre;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 houdende verlenging van de werking van de huidige scholengemeenschap GeNi in zijn samenstelling na de herstructurering van de stedelijke kleuter-, lagere en basisscholen vanaf 1 september 2014 met zes jaar tot en met 31 augustus 2020;

 

Gelet op de dienstbrieven van 1 juni 2017 van Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, houdende mededeling voor de scholen van de Scholengemeenschap GeNi van het aanwendbaar lestijdenpakket (volgens de schalen en SES), urenpakket (kinderverzorging) en puntenpakket (administratieve omkadering en ICT-coördinatie) voor het schooljaar 2017/2018;

 

Gelet op de dienstbrieven van 7 juni 2017 van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, houdende mededeling dat de stad Ninove volgens de gehanteerde parameters niet meer in aanmerking komt voor een hertelling van de lestijden volgens de schalen in een capaciteitsregio, maar dat de scholen op het grondgebied van Ninove toch nog kunnen hertellen, enkel bij een leerlingenstijging, op de eerste schooldag van oktober 2017 omdat ze in de waarborgperiode vallen;

 

Gelet op de dienstbrieven van 8 juni 2017 van Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap GeNi van de berekening van de puntenenveloppe stimulus en van de puntenenveloppe zorg voor het schooljaar 2017/2018;

 

Gelet op de adviezen van de schooldirecties en van de schepen van onderwijs over de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2017/2018;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden in de vergaderingen van 18 oktober 2017 en 19 oktober 2017 over de vaststelling van de criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholen van de scholengemeenschap GeNi;

 

Gelet op het ontwerp van protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van 19 oktober 2017;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Denderwindeke (administratieve vestigingsplaats) voor het schooljaar 2017/201877, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2017, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

168 kleuters geven volgens de schaal 218 lestijden

Totaal: 218 lestijden x 97,16% = 211,80 afgerond 212 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 12.

Basisomkadering: 212 lestijden + 12 lestijden = 224 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht ontvangen van, noch afgestaan aan een andere school.

Er worden 16 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden in totaal 8 voltijdse ambten + 16 lestijden kleuteronderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 16 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 10.

2. Lager onderwijs

317 leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 395 lestijden

Totaal: 395 lestijden x 97,16% = 383,78 afgerond 384 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 30.

Basisomkadering: 384 + 30 = 414 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het kleuteronderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan aan, noch ontvangen van een andere school.

Er worden 10 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden in totaal 16 voltijdse ambten + 10 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 20 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 24 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 14 lestijden

- islamitische godsdienst: 12 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 10 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 10 lestijden.

Toegekende vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 39.162.

Een halftijdse betrekking van directeur coördinatie scholengemeenschap op basis van de toegekende stimulus voor de scholengemeenschap wordt aangewend.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een voltijdse betrekking van 36/36 en een deeltijdse betrekking van 7/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend en een deeltijdse betrekking van 3/36 op basis van de samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap..

De zorgcoördinator met de voltijdse opdracht is het aanspreekpunt voor kleuterparticipatie in de Scholengemeenschap GeNi.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking van 10/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een voltijdse betrekking van 36/36 en een deeltijdse betrekking van 12/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 2

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen (administratieve vestigingsplaats Parklaan en vestigingsplaats Seringen) voor het schooljaar 2017/2018, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2017, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

- Parklaan: 76 (74 à 1 en 1 à 1,5) kleuters geven volgens de schaal 108 lestijden

- Seringen: 65 kleuters geven volgens de schaal 95 lestijden.

Totaal: 203 lestijden x 97,16% = 197,23 afgerond 197 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 50.

Basisomkadering: 206 lestijden + 50 lestijden = 256 lestijden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden 3 lestijden via overdracht afgestaan aan het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Appelterre.

Er worden 36 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten kleuteronderwijzer: Parklaan: 5 voltijdse ambten kleuteronderwijzer, Seringen: 4 voltijdse ambten kleuteronderwijzer + 12 lestijden kleuteronderwijzer.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 16 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

2. Lager onderwijs

122 leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 163 lestijden

Totaal: 163 lestijden x 97,16% = 158,37 afgerond 158 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 36.

Geen toegekende additionele lestijden.

Basisomkadering: 158 + 36 = 194 lestijden.

Ingevolge een hertelling van de lestijden volgens de schalen door een leerlingenstijging tijdens de waarborgperiode van de capaciteitsregio van minimum 12 leerlingen op de eerste schooldag van oktober 2017 tegenover de teldatum op de eerste schooldag van februari 2017 kunnen bijkomend 19 lestijden lager onderwijs georganiseerd worden.

Er worden geen lestijden via herverdeling ontvangen van, noch afgestaan aan het kleuteronderwijs.

Er worden 8 lestijden via overdracht afgestaan aan het lager onderwijs van de Stedelijke Basisschool Appelterre.

Er worden 22 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden in totaal 8 voltijdse ambten +5 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 8 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 8 lestijden

- islamitische godsdienst: 8 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 6 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 4 lestijden.

Toegekende vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 26.347.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een deeltijdse betrekking van 21/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking van 5/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een deeltijdse betrekking van 27/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 3

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Nederhasselt –Voorde (administratieve vestigingsplaats Nederhasselt en vestigingsplaats Voorde) voor het schooljaar 2017/2018, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2017, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

- Nederhasselt: 70 kleuters geven volgens de schaal 101 lestijden

- Voorde: 23 kleuters geven volgens de schaal 42 lestijden.

Totaal: 143 lestijden x 97,16% = 138,93 afgerond 139 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 10.

Basisomkadering: 139 lestijden + 10 lestijden = 149 lestijden.

Er worden 12 lestijden via herverdeling afgestaan aan het lager onderwijs

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan aan, noch ontvangen van een andere school.

Er worden 11 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Nederhasselt: 3 voltijdse ambten kleuteronderwijzer + 11 lestijden kleuteronderwijzer, Voorde: 1 voltijds ambt kleuteronderwijzer + 18 lestijden kleuteronderwijzer.

Gelet op de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 12 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding die georganiseerd worden in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

2. Lager onderwijs

- Nederhasselt: 125 (123 à 1 en 1 à 1,5) leerlingen lager onderwijs geven volgens de schaal 167 lestijden

- Voorde: 29 (27 à 1 en 1 à 1,5) leerlingen geven volgende de schaal 52 lestijden

Totaal: 219 lestijden x 97,16% = 212,78 afgerond 213 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 17.

Basisomkadering: 213 + 17 = 230 lestijden.

Er worden 12 lestijden via herverdeling ontvangen van het kleuteronderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan aan, noch ontvangen van een andere school.

Er worden 19 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Verdeling van de ambten: Nederhasselt: 6 voltijdse ambten onderwijzer + 13 lestijden onderwijzer, Voorde: 2 voltijdse ambten onderwijzer en 29 lestijden onderwijzer gespreid over de 2 vestigingsplaatsen.

Conform de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding, georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 12 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 12 lestijden

- islamitische godsdienst: 12 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 4 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 4 lestijden.

Toegekende vervangingsgeenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 22.923.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 21/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 5/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 26/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 4

 

De basisomkadering, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Appelterre (administratieve vestigingsplaats Appelterre 48 en vestigingsplaats Appelterre 13A) voor het schooljaar 2017/2018, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2017, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

1. Kleuteronderwijs

Appelterre 13A: 74 (72 à 1 en 1 à 1,5) kleuters geven volgens de schaal 106 lestijden.

Totaal: 106 lestijden x 97,16% = 102,98 afgerond 103 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 7.

Basisomkadering: 103 lestijden + 7 lestijden = 110 lestijden.

Er worden 5 lestijden via herverdeling afgestaan aan het lager onderwijs.

Er worden geen lestijden via overdracht afgestaan aan, noch ontvangen van een andere school.

Er worden 24 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden 4 voltijdse ambten + 1 lestijd kleuteronderwijzer georganiseerd.

Voor de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding die georganiseerd worden in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Toegekende uren kinderverzorging: 8.

2. Lager onderwijs

Samentellende vestigingsplaatsen Appelterre 13A en Appelterre 48: 141 leerlingen (139 à 1 en 1 à 1,5) geven volgende de schaal 186 lestijden

Totaal: 186 lestijden x 97,16% = 180,71 afgerond 181 lestijden.

Toegekende SES (socio-economische status)-lestijden: 11.

Basisomkadering: 181 lestijden + 11 lestijden = 192 lestijden.

Er worden 5 lestijden via herverdeling ontvangen van het kleuteronderwijs.

Er worden 3 lestijden van het kleuteronderwijs en 8 lestijden van het lager onderwijs via overdracht ontvangen van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen.

Er worden 44 lestijden aangewend voor het zorgbeleid.

Er worden 8 voltijdse ambten en 8 lestijden onderwijzer georganiseerd.

Voor de waarborgregeling voor lichamelijke opvoeding worden er 8 lestijden uit de basisomkadering aangewend voor lichamelijke opvoeding die in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding georganiseerd worden.

Het ambt van directeur zonder onderwijsopdracht wordt buiten de basisomkadering toegekend.

Aanvullende lestijden voor levensbeschouwelijke vakken:

- rooms-katholieke godsdienst: 12 lestijden

- niet-confessionele zedenleer: 12 lestijden

- islamitische godsdienst: 10 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 6 lestijden.

Toegekende vervangingsgeenheden voor vervangingen van korte afwezigheden: 19.112.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 18/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 4/36 op basis van de eigen schoolenveloppe en een deeltijdse betrekking van 1/36 op basis van de samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 24/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing zal meegedeeld worden aan de directeurs.

 

Artikel 6

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie