GR20171123 Punt 29. Openbare werken - Project 3033 Aquafin - aanleg nieuwe riolering in de Kwadestraat-Noord te Meerbeke - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in de Kwadestraat-Noord te Meerbeke de vuilvracht van 49 woningen momenteel in de omliggende grachten wordt geloosd;

 

Overwegende dat er frequent wateroverlast optreedt omdat de gracht waarin de vuilvracht wordt geloosd niet voldoende capaciteit heeft om al het water af te voeren;

 

Overwegende dat het GIP-project O217162 de aanleg van een gescheiden stelsel in de Kwadestraat-Noord en de Denderstraat te Meerbeke beoogt;

 

Overwegende dat door de uitvoering van dit project de grachten worden gesaneerd;

 

Overwegende dat in de Denderstraat de bestaande grachten behouden blijven en dat de verbindingsgracht tussen de Kwadestraat-Noord en de Brusselsesteenweg zal worden geherprofileerd;

 

Overwegende dat het afvalwater zal worden afgekoppeld van de bestaande gracht en zal aangesloten worden op de bestaande Aquafincollector (project 94.456) en dat de regenwaterafvoer aangesloten blijft op de bestaande gracht;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin en de stad Ninove waaruit blijkt dat Aquafin conform het investeringsprogramma voor 2007 en conform het technisch plan een gescheiden riolering zal aanleggen in Kwadestraat-Noord;

 

Overwegende dat de stad nieuwe voetpaden zal aanleggen in Kwadestraat-Noord;

 

Overwegende dat de werken geraamd worden op 991.437,13, btw inclusief, waarvan € 144.698,00, btw inclusief ten laste van de stad;

 

Overwegende dat beide partijen van oordeel zijn dat deze werken in het algemeen belang samen moeten uitgevoerd worden;

 

Overwegende dat Aquafin NV overeenkomst artikel 48 van de wet van 17 juli 2016 inzake overheidsopdrachten, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als opdracht gevend bestuur zal optreden;

 

Overwegende dat beide partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en daarvoor de nodige financiële middelen zullen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen waarmaken;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts zullen gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat alle partijen, ook financieel, instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen door het opdracht gevend bestuur gebundeld;

 

Overwegende dat in voorkomend geval de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande raamovereenkomst van één van de partijen zal toegevoegd worden, in dit geval de bestaande overeenkomst dat Aquafin met Goegebeur-D’Hauwer bvba afsloot;

 

Overwegende dat beide partijen onderling de meest aangewezen gunningsprocedure voor deze opdracht bepalen;

 

Overwegende dat het opdracht gevend bestuur voor wat de studie van de werken betreft de gunningsprocedure uitschrijft, instaat voor de opmaak van het bestek, de volledige gunningsprocedure, het gunningsverslag en de opdracht sluit;

 

Overwegende dat het opdracht gevend bestuur er op toe ziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het Bijzonder Project Veiligheids- en Gezondheidsplan, het aangepast coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp verdeeld worden tussen partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke delen;

 

Overwegende dat in dit geval de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan de bestaande afgesloten overeenkomst van Aquafin met Goegebeur-D’Hauwer bvba zal toegevoegd worden;

 

Overwegende dat het opdracht gevend bestuur er op toeziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepast Bijzonder Project Veiligheids- en Gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt worden aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kost van de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig zal verdeeld worden tussen partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin zal instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheer-organisatie. Alle kosten hiervan worden door elk van de partijen op basis van zijn aandeel in de werken gedragen;

 

Overwegende dat Aquafin voor wat de aanneming van der werken betreft de gunningsprocedure uitschrijft, instaat voor de opening van de inschrijvingen, het gunningsverslag opmaakt en de opdracht die één ondeelbaar geheel uitmaakt, sluit;

 

Overwegende dat het gunningsvoorstel van Aquafin voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de andere partijen en dat de opdracht pas zal betekent worden nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel;

 

Overwegende dat het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij in het bestek en de meetstaat afzonderlijk wordt vermeld;

 

Overwegende dat Aquafin als opdracht gevend bestuur de aannemer verzoekt een borgtocht te stellen die betrekking heeft op de totaliteit van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin de leidend ingenieur aanduid voor alle werken en dat de stad instaat voor de betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel in het totale project. De stad sluit hiervoor een overeenkomst af;

 

Overwegende dat Aquafin een toezichter aanduidt voor het toezicht op alle werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat de stad gemandateerde waarnemers mag aanstellen die de werken ten hare laste mee mogen opvolgen en advies kunnen verlenen aan de toezichter en/of leidend ambtenaar. Het advies is bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien;

 

Overwegende dat aangezien het één globale aanneming betreft, de voorlopig en de definitieve oplevering voor de volledige aanneming verleend wordt en beide opleveringen door de leidende ingenieur gegeven wordt;

 

Overwegende dat indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, zij hierover een duidelijke motivatie geven;

 

Overwegende dat beide partijen instaan voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaren;

 

Overwegende dat de stad zich akkoord verklaart om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis te haren laste te nemen. Het beheer en het onderhoud van de rioolkolken, dienstrioleringen, RWA-afvoer, huis- en kolkaansluitingen zullen ten laste genomen worden door de rioolbeheerder van de stad;

 

Overwegede dat de stad zich ertoe verplicht om bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijk akkoord van Aquafin te bekomen;

 

Overwegende dat de stad tevens instaat voor de wachtaansluitingen (aansluitingen waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van voorlopige oplevering) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het opstellen van een archeologische nota die nodig is voor de werken ten haren laste. Desgevallend wordt het opstellen van een archeologische nota na onderlinge overeenstemming gebundeld door de bouwheer;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst in werking treedt van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben getekend;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de stad Ninove voor de uitvoering van het gecombineerd project NIV 3033, heraanleg van de Kwadestraat-Noord te Meerbeke, wordt goedgekeurd.

 

 

Artikel 2

 

De vanwege de stad ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt samen met een afschrift van de beslissing opgestuurd naar Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.


Contact informatie