GR20171123 Punt 28. Openbare werken - project Aquafin NIV 3005 - aanleg van riolering in de Pollarestraat te Ninove - goedkeuring aangepast ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek (datum van publicat

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, openbare procedure;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 waarbij het ontwerp voor de aanleg van riolering in de Pollarestraat te Ninove en de verbeteringswerken in de aanpalende straten, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg, werd goedgekeurd mits de geraamde totaalprijs van € 1.869.447,40, waarvan € 1.687.907,35 aan werken in opdracht van de bouwheer, RioP en € 181.540,65 aan werken in opdracht en voor rekening van de stad Ninove, hetzij € 150.033,10 aan werken + € 31.506,95 btw, mits de volgende aanpassing, volgens het aanvaard amendement, om de boordsteen op het einde van de Kaatsweg op te schuiven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk is bestemd voor de zwakke weggebruiker;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het stadsaandeel ten bedrage van € 181.540,05, btw inclusief, werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek;

 

Gelet op het verslag van de GECORO van 24 oktober 2016 waaruit blijkt dat het inrichtingsplan van de Pollarestraat gunstig geadviseerd werd op voorwaarde dat:

 

-In de Vooruitgangstraat voor uniforme wegbreedte (bepaald door de wegrichting) gekozen wordt;

-Ter hoogte van het kruispunt met de Leopoldlaan: -de eerste 2 parkeerplaatsen verwijderd worden omdat ze niet veilig zijn en het woongebied gemarkeerd wordt door een uitritconstructie;

-Langs het Denderpad een suggestieve en veilige toegang tot het park voor de trage weggebruiker gecreëerd wordt waardoor de Kaatsweg duidelijk afgeboord wordt en er een duidelijke/veilige scheiding ontstaat tussen het autoverkeer en de trage weggebruiker;

-De buffer geïntegreerd wordt in het park zodat de bomenrij tussen buffer en straat kan geplaatst worden (of eventueel de bestaande bomen te behouden zijn);

-Rekening gehouden wordt met het advies van de GECORO betreffende de renovatie van de Pollarewijk (de Blokken) op vlak van integratie van het openbaar domein in de wijk. Er wordt aan de stad gevraagd om een visie te creëren over een uniforme stedelijke beeldkwaliteit van haar openbaar domein (de horizontale architectuur).”

 

Gelet op het verslag van de GECORO van 20 september 2017 waaruit blijkt dat het ontwerp van de Pollarestraat gunstig werd geadviseerd op voorwaarde dat:

 

-In de Vooruitgangstraat voor uniforme wegbreedte (bepaald door de wegrichting) gekozen wordt.

-Ter hoogte van het kruispunt met de Leopoldlaan: -de eerste 2 parkeerplaatsen verwijderd worden omdat ze niet veilig zijn en het woongebied moet gemarkeerd wordt door een uitritconstructie;

-Langs het Denderpad een suggestieve en veilige toegang tot het park voor de trage weggebruiker gecreëerd wordt waardoor de Kaatsweg duidelijk afgeboord wordt en er een duidelijke/veilige scheiding ontstaat tussen het autoverkeer en de trage weggebruiker;

-De buffer geïntegreerd wordt in het park zodat de bomenrij tussen buffer en straat kan geplaatst worden (of eventueel de bestaande bomen te behouden zijn).

-Rekening gehouden wordt met het advies van de GECORO betreffende de renovatie van de Pollarewijk (de Blokken door SHM) op vlak van integratie van het openbaar domein in de wijk. Er wordt aan de stad gevraagd om een visie te creëren over een uniforme stedelijke beeldkwaliteit van haar openbaar domein (de horizontale architectuur), en om een visie over het openbaar domein via een uitgewerkt beeldkwaliteitsplan mee te geven zodat dit als vertrekpunt voor latere uitwerking kan dienen;

-De bouwaanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen en zo vlug mogelijk het openbaar domein op te waarderen, zodat dit de ruimtelijke woonkwaliteit ten goede komt.”

 

Gelet op voornoemd verslag waarin de opvolging van voornoemde door de GECORO geformuleerde opmerkingen op het ontwerp, ter kennisgeving, als volgt werden genoteerd:

 

“-De Vooruitgangstraat is een woonstraat met een beperkte breedte. Deze woonstraat wordt binnen de beschikbare wettelijke breedte ingericht zoals de meeste woonstraten op het grondgebied van Ninove, hetzij met een voetpadvoorziening, een parkeerstrook alsook een rijwegbreedte variërend van 3 meter tussen de Pollarestraat en de Nijverheidslaan en 4 m tussen de Nijverheidslaan en de Parklaan. De rijwegverharding wordt uitgevoerd in asfalt hetgeen een duurzame wegverharding is in dit type van straat.

-Na overleg met de dienst mobiliteit werd inderdaad vastgesteld dat om veiligheidsredenen het aangewezen is de 2 parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt met de Leopoldlaan te verwijderen. De parkeervakken die hier verdwijnen en gedeeltelijk zullen ingevuld worden met een bijkomende groenvoorziening zullen verderop in de straat gerecupereerd worden door de opheffing van een of twee groenvakken, meer bepaald ter hoogte van de woningen nrs. 131 en het voorziene groenvak ter hoogte van de Pollarestraat nr. 2 dient geschrapt of verplaatst te worden zodat het mogelijk blijft om de bestaande garage te gebruiken. Het studiebureau neemt akte van deze opmerkingen en zal in de uitwerking van het ontwerp hiermee rekening houden. In voorliggend plan zijn de eerste twee parkeerplaatsen weggenomen.

-De gemeenteraad keurde het voorgedragen ontwerp goed mits de boordsteen op het einde van de Kaatsweg op te schuiven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk voor de zwakke weggebruiker is.

-De in te richten bufferzone is een niet te betreden zone en zal tevens met een afsluiting omheind worden. Om deze reden is gekozen deze bufferzone aan de rand van het park te voorzien omdat anders heel wat parkzone moet ingeboet worden en nadelig zal zijn op de benutbare vrije oppervlakte in het stadspark die momenteel wordt aangewend voor bepaalde evenementen.

De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2016 het ontwerp goedgekeurd mits de boordsteen op het einde van de Kaatsweg op te schuiven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk is bestemd voor de zwakke weggebruiker. Voorliggen ontwerp van de Pollarestraat houdt daarmee rekening en de gemeenteraad heeft de zaak van de weg goedgekeurd.

 

Gelet op de brief van 11 januari 2017 van de dienst openbare werken gericht aan de dienst ruimtelijke ordening waarin de volgende geciteerde toelichting wordt gegeven in verband met de opmerkingen van de GECORO over het project Pollarestraat:

 

“Wat het dossier Pollarestraat betreft wordt de volgende argumentatie aangevoerd met betrekking tot de gestelde opmerkingen:

 

-De Vooruitgangstraat is een woonstraat met een beperkte breedte. Deze woonstraat wordt binnen de beschikbare wettelijke breedte ingericht zoals de meeste woonstraten op het grondgebied van Ninove, hetzij met een voetpadvoorziening, een parkeerstrook alsook een rijwegbreedte variërend van 3 meter tussen de Pollarestraat en de Nijverheidslaan en 4 meter tussen de Nijverheidslaan en de Parklaan. De rijwegverharding wordt uitgevoerd in asfalt hetgeen een duurzame wegverharding is in dit type van straat.

-Na overleg met de dienst mobiliteit werd inderdaad vastgesteld dat om veiligheidsredenen het aangewezen is de 2 parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt met de Leopoldlaan te verwijderen. De parkeervakken die hier verdwijnen en gedeeltelijk zullen ingevuld worden met een bijkomende groenvoorziening zullen verderop in de straat gerecupereerd worden door de opheffing van een of twee groenvakken, meer bepaald ter hoogte van de woningen nrs. 131 en 143. Het voorziene groenvak ter hoogte van de Pollarestraat nr. 2 dient geschrapt of verplaatst te worden zodat het mogelijk blijft om de bestaande garage te gebruiken. Het studiebureau neemt akte van deze opmerkingen en zal in de uitwerking van het ontwerp hiermee rekening houden.

-De boordsteen op het einde van de Kaatsweg wordt opgeschoven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk bestemd is voor de zwakke weggebruiker.

-De in te richten bufferzone is een niet te betreden zone en zal tevens met een afsluiting omheind worden. Om deze reden is gekozen deze bufferzone aan de rand van het park te voorzien omdat anders heel wat parkzone moet ingeboet worden wat nadelig zal zijn voor de benutbare vrije oppervlakte in het stadspark die momenteel wordt aangewend voor bepaalde evenementen.”

 

Overwegende dat de voetpaden in de Pollarestraat en de Vooruitgangstraat op advies van de Afdeling Waterwegen en Zeekanaal zullen worden aangelegd in waterdoorlatende betonstraatstenen op een ligbed van ternair zand van 4 cm dik en een drainerende schraal betonfundering;

 

Overwegende dat de rijweg in de Kaatsweg in verkanting zal worden aangelegd en dat langs de zijde van het bufferbekken geen kantstrook/trottoirband zal geplaatst worden maar enkel een ingegraven borduur, type ID 2 voor het opsluiten van de betonstraatstenen omdat op die wijze het oppervlaktewater komende van de rijweg rechtstreeks afgevoerd wordt naar de onverharde zijberm en het aanliggend bufferbekken;

 

Overwegende dat het aanbestedingsbundel tevens werd aangepast conform de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake artikel 36 – openbare procedures en conform het gewijzigde Standaardbestek 205, versie 4.0;

 

Overwegende dat lastenboekbeschrijvingen omtrent “Tracimat” (= ketenzorgsysteem voor bouw- en sloopafval) werden toegevoegd in het lastenboek en in de meetstaat onder post 135 (opmaken en afleveren van sloopattesten);

 

Overwegende dat het aanbestedingsbundel werd aangepast naar aanleiding van de opmerkingen in de e-mail van 6 oktober 2017 van de beleidsmedewerker van W&Z op het gebied van het gebruik van waterdoorlatende materialen voor de aanleg van parkeerplaatsen;

 

Gelet op de gewijzigde raming der werken die werd aangepast aan de recent heel sterk gestegen aanbestedingsprijzen voor het totaal bedrag van € 2.169.075, 45, exclusief btw, waarvan € 1.192.797,45, exclusief btw, subsidieerbare rioleringswerken ten laste van Rio-Pact, € 809.480,35, exclusief btw, niet- subsidieerbare werken ten laste van Rio-Pact, en € 166.797,65, exclusief btw, ten laste van de stad;

 

Overwegende dat voor de financiering van dit project in de meerjarenplanning 2016-2019 onder de enveloppe WEG 2014/001, subproject 005, AR 224007, BI 020000 en actie 4/1/2/10 voldoende krediet beschikbaar is om deze uitgaven te dekken;

 

 

Besluit:

 

 

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

 

Artikel 1

 

Het aangepast ontwerp voor de rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove waarvoor de totale uitvoeringsprijs geraamd wordt op € 2.169.075,45, exclusief btw, waarvan € 1.192.797,45, exclusief btw, subsidieerbare rioleringswerken ten laste van Rio-Pact, € 809.480,35, exclusief btw, niet- subsidieerbare werken ten laste van Rio-Pact en € 166.797,65, exclusief btw, ten laste van de stad, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De gunning van de opdracht bij wijze van openbare procedure wordt goedgekeurd evenals de voorwaarden vermeld in het lastenboek.


Contact informatie