GR20171123 Punt 27. Openbare werken - aanleg van riolering in de Pollaresraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 waarbij het gecombineerd dossier van het project NIV 3005 voor het afkoppelen van de inlaten langs de Pollarebaan op het grondgebied van Ninove en Pollare met aanleg van fietspaden, de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove en de erosiebestrijdingswerken langs de Pollarebaan, op te splitsen;

 

Overwegende dat RioPact een apart ontwerpdossier heeft opgemaakt voor de wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg te Ninove;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 waarbij het ontwerp voor de aanleg van riolering in de Pollarestraat te Ninove en de verbeteringswerken in de aanpalende straten, de Vooruitgangstraat en de Kaatsweg, werd goedgekeurd mits de geraamde totaalprijs van € 1.869.447,40, waarvan € 1.687.907,35 aan werken in opdracht van de bouwheer, RioP en € 181.540,65 aan werken in opdracht en voor rekening van de stad Ninove, hetzij € 150.033,10 aan werken + € 31.506,95, btw, mits volgende aanpassing, volgens het aanvaard amendement, om de boordsteen op het einde van de Kaatsweg op te schuiven richting sporthal om aan de weggebruiker duidelijk te maken dat het jaagpad hoofdzakelijk is bestemd voor de zwakke weggebruiker;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het stadsaandeel ten bedrage van € 181.540,05, btw inclusief, werd goedgekeurd evenals de wijze van gunnen van de opdracht via open procedure en de voorwaarden vermeld in het lastenboek van de werken;

 

Overwegende dat Aquafin conform het investeringsprogramma voor 2007 en conform het technisch plan het project NIV 3005, riolering Pollarestraat, wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat de stad naar aanleiding van voornoemde werken plant- en parkeervakken zal aanleggen;

 

Overwegende dat Aquafin en de stad Ninove voornoemde werken in het algemeen belang samen wensen te voegen en dat Aquafin overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 wordt aangeduid om in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als opdrachtgevend bestuur op te treden;

 

Overwegende dat beide partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en daarvoor de nodige financiële middelen zullen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen waarmaken;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts zullen gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat alle partijen, ook financieel, instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen door het opdrachtgevend bestuur gebundeld;

 

Overwegende dat in voorkomend geval de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande raamovereenkomst van één van de partijen zal toegevoegd worden, in dit geval de bestaande overeenkomst dat Aquafin met Goegebeur-D’Hauwer bvba afsloot;

 

Overwegende dat beide partijen onderling de meest aangewezen gunningsprocedure voor deze opdracht bepalen;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur voor wat de studie van de werken betreft de gunningsprocedure uitschrift, instaat voor de opmaak van het bestek, de volledige gunningsprocedure, het gunningsverslag en de opdracht sluit;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur er op toe ziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het Bijzonder Project Veiligheids- en Gezondheidsplan, het aangepast coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp verdeeld worden tussen partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke delen;

 

Overwegende dat in dit geval de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan de bestaande afgesloten overeenkomst van Aquafin met Goegebeur-D’Hauwer bvba zal toegevoegd worden;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur er op toeziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepast Bijzonder Project Veiligheids- en Gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt worden aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kost van de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig zal verdeeld worden tussen partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin zal instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheer-organisatie. Alle kosten hiervan worden door elk van de partijen op basis van zijn aandeel in de werken gedragen;

 

Overwegende dat Aquafin voor wat de aanneming van der werken betreft de gunningsprocedure uitschrijft, instaat voor de opening van de inschrijvingen, het gunningsverslag opmaakt en de opdracht die één ondeelbaar geheel uitmaakt, sluit;

 

Overwegende dat het gunningsvoorstel van Aquafin voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de andere partijen en dat de opdracht pas zal betekent worden nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel;

 

Overwegende dat het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij in het bestek en de meetstaat afzonderlijk wordt vermeld;

 

Overwegende dat Aquafin als opdrachtgevend bestuur de aannemer verzoekt een borgtocht te stellen die betrekking heeft op de totaliteit van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin de leidend ingenieur aanduid voor alle werken en dat de stad instaat voor de betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel in het totale project. De stad sluit hiervoor een overeenkomst af;

 

Overwegende dat het opdrachtgeven bestuur, de sluiting der werken, na gemeen overleg een toezichter aanduid voor het toezicht op alle werken en daarvan de kosten draagt;

 

Overwegende dat de stad gemandateerde waarnemers mag aanstellen die de werken te hare laste mee mogen opvolgen en advies kunnen geven aan de toezichter en/of leidend ambtenaar. Dir advies is bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien;

 

Overwegende dat aangezien het één globale aanneming betreft, de voorlopig en de definitieve oplevering voor de volledige aanneming verleend wordt en beide opleveringen door de leidende ingenieur gegeven wordt;

 

Overwegende dat indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, zij hierover een duidelijke motivatie geven;

 

Overwegende dat beide partijen instaan voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaren;

 

Overwegende dat de stad zich akkoord verklaart om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis te haren laste te nemen. Het beheer en het onderhoud van de rioolkolken, dienstrioleringen, RWA-afvoer, huis- en kolkaansluitingen zullen ten laste genomen worden door de rioolbeheerder van de stad;

 

Overwegende dat de stad zich ertoe verplicht om bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijk akkoord van Aquafin te bekomen;

 

Overwegende dat Aquafin instaat voor de wachtaansluitingen voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het opstellen van een archeologische nota die nodig is voor de werken ten haren laste. Desgevallend wordt het opstellen van een archeologische nota na onderlinge overeenstemming gebundeld door de bouwheer;

 

Overwegende dat de overeenkomst in werking treedt van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben getekend;

 

 

Besluit:

 

 

 

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de stad Ninove voor de uitvoering van het gecombineerd project NIV 3005, rioleringswerken Pollarestraat te Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De vanwege de stad ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt samen met een afschrift van de beslissing opgestuurd naar Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.


Contact informatie