GR20171123 Punt 24. Huisvesting - lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking - invoering (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het lokaal woonoverleg van 29 april 2016 waarbij de sociale huisvestingsmaatschappijen werkzaam op het grondgebied van Ninove, Ninove Welzijn en Dendersteek, aangegeven hebben een lokaal toewijzingsreglement te willen opmaken voor mensen met een beperking;

 

Gelet op het collegebesluit van 14 juni 2016 waarbij de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking werd goedgekeurd;

 

Gelet op het verslag van het lokaal woonoverleg van 21 oktober 2016 waarin afgetoetst werd wat de wensen en visies van de sociale partners waren;

 

Gelet op de verslagen van de vergaderingen van het lokaal woonoverleg van 21 april 2017 en 20 oktober 2017 waarbij de voortgang en de aanpassingen van het ontwerp werden besproken en goedgekeurd;

 

Gelet op de goedkeuringen van het reglement van SHM Ninove Welzijn en Denderstreek, VZW De Dorpel, het sociaal verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen en het OCMW van Ninove;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het lokaal toewijzingsreglement voor mensen met een beperking, het doelgroepenplan en de begeleidingsovereenkomst wordt goedgekeurd. Het reglement wordt als volgt goedgekeurd:

 

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT NINOVE – DOELGROEP MENSEN MET EEN BEPERKING

 

Dit reglement geeft invulling aan Hoofdstuk V, Afdeling V van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

 

Versie na woonoverleg 20.10.2017 en na overleg met VZW De Dorpel als belangrijkste actor voor de doelgroep in de gemeente.

 

DEFINITIE VAN DE DOELGROEP

 

Art. 1:

§1. Het gemeentelijk toewijzingsreglement van Ninove neemt volgende doelgroep op: mensen met een beperking, zoals bepaald in §2, of met een vermoeden van een beperking, zoals bepaald in §3, die zelfstandig wonen of gaan wonen en die daarbij begeleiding krijgen van een erkende begeleidingsdienst.

 

Een erkende begeleidingsdienst is een vergunde zorgaanbieder die erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

§2.Mensen met een beperking zijn mensen met een erkende diagnose van handicap, afgeleverd door het VAPH na een beoordeling door de provinciale evaluatiecommissie vermeld in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (PEC-ticket). Het gaat hierbij over alle erkende handicaps: verstandelijke, motorische, visuele en auditieve beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), al dan niet in combinatie met psychische problematiek of gedrags- en emotionele stoornissen (GES).

 

§3. Mensen met een vermoeden van een beperking zijn mensen die geen of nog geen erkende diagnose van handicap  hebben, afgeleverd door het VAPH na een beoordeling door de provinciale evaluatiecommissie vermeld in §1. De vergunde zorgaanbieder erkend door het VAPH maakt een inschatting van het vermoeden van een beperking op basis van schoolloopbaan (Bijzonder Onderwijs), tewerkstellingsloopbaan (maatwerkbedrijf, beschutte werkplaats), tegemoetkomingen verstrekt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (bijvoorbeeld een integratietegemoetkoming), uitbetaling van verhoogde kinderbijslag of andere indicaties.

Mensen met een vermoeden van een beperking worden begeleid via de Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening van het VAPH. Niet-vergunde zorgaanbieders kunnen geen cliënten met een vermoeden van een beperking ondersteunen.

 

BEGELEIDINGSOVEREENKOMST

 

Art. 2

De doelgroep zoals gedefinieerd in artikel 1 krijgt voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning op het grondgebied van de stad Ninove. Om voor de voorrang in aanmerking te komen, moet de kandidaat-huurder op het ogenblik van de toewijzing een begeleidingsovereenkomst gesloten hebben met een erkende begeleidingsdienst, volgens het model dat bij dit reglement gevoegd is als bijlage 1.

 

VOORRANGSREGEL

 

Art. 3

Kandidaat-huurders die ingeschreven zijn op het inschrijvingsregister van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn krijgen voorrang volgens het eerste stelsel, omschreven in artikel 4.

 

Kandidaat-huurders die ingeschreven zijn op het inschrijvingsregister van de sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek krijgen voorrang volgens het tweede stelsel, omschreven in artikel 5.

 

Bij de toewijzing van nieuw gerealiseerde woningen die tegelijk worden opgeleverd binnen één project of één wijk of straat kan de voorrang slechts een keer worden toegepast.

 

Art. 4

In het eerste stelsel geeft de sociale verhuurder voorrang aan de doelgroep bij elke eerste toewijzing van het kalenderjaar van een woning  bestemd voor een alleenstaande of een koppel en bij elke eerste toewijzing van een woning bestemd voor een gezin ongeacht het aantal personen ten laste. Per kalenderjaar zijn maximaal twee toewijzingen mogelijk met een voorrang op basis van dit reglement.

 

 

Art. 5

In het tweede stelsel geeft de sociale verhuurder voorrang aan de doelgroep bij elke eerste toewijzing van het kalenderjaar.

 

PLAATS VAN DE VOORRANGSREGEL

 

Art. 6

De voorrangsregel van dit gemeentelijk reglement geldt boven de overige voorrangsregels van artikel 19, 1e lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.

 

De voorrangsregel is niet van toepassing bij woningen die met voorrang toegewezen worden aan ouderen vanaf 65 jaar zoals bepaald in het lokaal toewijzingsreglement van de gemeenteraad van Ninove van 26 november 2015.

 

UITVOERING VAN HET REGLEMENT

 

Art. 7

De gemeenteraad belast de sociale huisvestingsmaatschappijen Ninove Welzijn en Denderstreek  met de uitvoering van dit reglement, die de voorrangsregel opnemen in hun intern huurreglement.

 

INWERKINGTREDING

 

Art. 8

Het reglement treedt in werking op de eerste dag nadat de gemeente de goedkeuring van de minister heeft ontvangen. Bij gebrek aan een beslissing treedt het reglement in werking negentig dagen nadat de administratie van de minister de ontvangst van het toewijzingsreglement heeft gemeld.

 

BEKENDMAKING VAN HET REGLEMENT

 

Art. 9

Het toewijzingsreglement is een openbaar document. Het reglement is beschikbaar op de website van de stad Ninove en ligt ter inzage bij het onthaal van  de sociale huisvestingsmaatschappijen Ninove Welzijn en Denderstreek, de dienst wonen van de stad en de sociale dienst van het OCMW van Ninove.

Een afschrift van het toewijzingsreglement wordt bezorgd aan de toezichthouder op de sociale huisvesting, dit is de Afdeling Toezicht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22, 1000 Brussel).

 

 

Artikel 2

 

Het reglement, het doelgroepenplan en de begeleidingsovereenkomst wordt na goedkeuring op de gemeenteraad doorgestuurd naar de afdeling Woonbeleid van het Agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw 88 bus 40D in 1000 Brussel.

 

Artikel 3

 

Wonen Vlaanderen bereidt het dossier verder voor en stuurt het door voor goedkeuring naar de minister van Wonen, mevrouw Liesbeth Homans. Na goedkeuring door de minister wordt het reglement opgestuurd naar de Afdeling Toezicht van het Agentschap Wonen Vlaanderen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22 in 1000 Brussel.


Contact informatie