GR20171123 Punt 22. Financiële dienst - autonoom gemeentebedrijf Ninove - budgetwijziging 2017/1 - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel IV, hoofdstuk III;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2016/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2017;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2017 houdende goedkeuring van het prijssubsidiereglement;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2017 houdende goedkeuring van de terugvordering van de reeds toegekende werkings- en investeringssubsidies;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van huidige zitting houdende goedkeuring van de leningsovereenkomst tussen de stad Ninove en het autonoom gemeentebedrijf Ninove;

 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Ninove van 19 oktober 2017 waarbij de budgetwijziging 2017/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van budgetwijzing 2076/1 bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 6573;

 

Overwegende dat de exploitatietoelage aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove omgezet is naar een prijssubsidie;

 

Overwegende dat de stad Ninove een prijssubsidie aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 661.255;

 

Overwegende dat de investeringstoelage aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove omgezet is naar een renteloze lening ;

 

Overwegende dat de stad Ninove een renteloze lening aan het autonoom gemeentebedrijf Ninove zal toekennen van € 20.942 voor investeringen met transactie 2017;

 

 

Besluit:

 

 

 

met 28 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

4 nee-stemmen (Corijn Rudy, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2017/1 goed.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

83.928

     A. Uitgaven

1.158.497

     B. Ontvangsten

1.242.425

 

 

II. Investeringen (B-A)

-20.942

     A. Uitgaven

20.942

     B. Ontvangsten

0

 

 

III. Andere (B-A)

-52.864

     A. Uitgaven

73.805

          1. Aflossingen financiële schulden

73.805

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige transacties uitgaven

 

 

 

 

 

     B. Ontvangsten

20.942

          1. Op te nemen leningen en leasingen

20.942

          2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen

 

          3. Overige transacties ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

10.123

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

130.918

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

141.041

 

 

VII. Bestemde gelden

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

141.041

 

 

 

Artikel 3

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.

 

Artikel 4

 

Een kopie van dit besluit wordt verstuurd naar het autonoom gemeentebedrijf Ninove.


Contact informatie