GR20171026 Punt 34. Sport - toekennen van een stationeervergunning voor de aankomst van de omloop het Nieuwsblad (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de éénparige goedkeuring van de gemeenteraad van 22 juni 2017 over het voorstel om de aankomst van de Omloop het Nieuwsblad in 2018 in Ninove (Meerbeke) te laten plaatsvinden;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2017 waarbij goedkeuring gegeven werd tot het oprichten van een werkgroep aankomst Omloop het Nieuwsblad;

 

Overwegende dat tijdens de vergadering van de werkgroep van dinsdag 10 oktober 2017 door de organisator Flanders Classics/vzw RIA, Halsesteenweg 228, 1800 Vilvoorde gevraagd werd om een stationeervergunning op het parcours en omgeving van 500m op grondgebied Ninove toe te staan op zaterdag 24 februari 2018;

 

Overwegende dat eventuele binnenkomende aanvragen tot het plaatsen van occasionele inrichtingen op openbaar domein overgemaakt worden aan het kabinet van de burgemeester en dat deze binnen de werkgroep zullen besproken worden met de organisator;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 04 maart 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden tot het verlenen van een stationeervergunning op de openbare weg voor het opstellen van terrassen, koopwaren, drank- en eetautomaten en het plaatsen van reclameborden op het openbaar domein;

 

 

Besluit:

 

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

De stad Ninove verleent, met uitzondering van standplaatsen met jaarvergunning, aan Flanders Classics/vzw RIA, een stationeervergunning op haar openbaar domein voor volgende straten en pleinen op het parcours en omgeving van 500m op zaterdag 24 februari 2018 voor de aankomst van de Omloop het Nieuwsblad in Ninove:

Krepelstraat, Edingsesteenweg inclusief gemeenteplein, Brusselsesteenweg, Halsesteenweg.

 

Artikel 2

 

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, mag door Flanders Classics/vzw RIA alleen worden gebruikt voor de Omloop het Nieuwsblad van zaterdag 24 februari 2018 van 0u00 tot 24u00.

 

Artikel 3

 

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, wordt vermeld zonder dat aan de stad hiervoor een retributie moet worden betaald.

 

Artikel 4

 

Eventuele binnenkomende aanvragen tot het plaatsen van occasionele inrichtingen op openbaar domein dienen overgemaakt te worden aan het kabinet van de burgemeester. Deze zullen binnen de werkgroep met de organisator besproken worden.

 

Artikel 5

 

Bij de organisatie van het evenement mag de aanvrager een beroep doen op derden voor verkooppunten van drank, eetwaren en gadgets en aan deze derden een vergoeding vragen voor deelname aan deze activiteit.

De aanvrager kan geen vergoeding vragen aan standplaatsen met een jaarvergunning afgeleverd door de stad. Er mogen geen verkooppunten voor drank geplaatst worden op minder dan 150m van bestaande cafés en tavernes.

De verkooppunten van drank en eetwaren waarop de aanvrager een beroep doet dienen er voor te zorgen dat na de activiteit alle mogelijke vuilnis opgeraapt en verwijderd is.

 

Artikel 6

 

Noch Flanders Classics/vzw RIA, noch de in artikel 4 bedoelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1 waardoor afbreuk kan worden gedaan aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen en te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst.

 

Artikel 7

 

Flanders Classics/vzw RIA dient er tevens op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager overeenkomstig artikel van de stationeervergunning een beroep kan doen, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen op ambulante handel, douane en accijnzen, e.a. .

 

Artikel 8

 

Aan prioritaire wagens (o.a. zieken- en brandweerwagens) dient altijd toegang tot het openbaar domein, vermeld in artikel 1, worden gegeven.

 

Artikel 9

 

Flanders Classics/vzw RIA zal zelf en op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid voor de door hem georganiseerde evenementen instaan voor de afspraken en overeenkomsten met de openbare nutsmaatschappijen. Alle kosten voor de installatie en het verbruik ervan zijn ten laste van Flanders Classics/vzw RIA.

 

Artikel 10

 

Het is Flanders Classics/vzw RIA niet toegelaten op het openbaar domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

 

 

Artikel 11

 

Deze stationeervergunning ontslaat Flanders Classics/vzw RIA niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement en van het ter gelegenheid van die evenementen door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurde tijdelijke politiereglementen op het verkeer.


Contact informatie