GR20171026 Punt 3. Politie - vaststelling opdrachtbrief korpschef (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid artikel 72;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit), inzonderheid artikel VII.III.39;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 augustus 2016 houdende de aanwijzing van de heer Philippe De Cock als korpschef van de politiezone Ninove voor een periode van 5 jaar, met ingang van 1 oktober 2016;

 

Overwegende dat dit mandaat wordt uitgeoefend in overeenstemming met de opdrachtbrief waarin de te bereiken doelstellingen en de ter beschikking gestelde middelen zijn vervat;

 

Overwegende dat de opdrachtbrief werd opgesteld in overeenstemming met het nationaal veiligheidsplan en het zonaal veiligheidsplan;

 

Overwegende dat de korpschef zijn opdrachtbrief 2016-2021 toelichtte op de gemeenteraadscommissie integrale veiligheid op 19 juni 2017;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad stelt de opdrachtbrief van HCP Philippe De Cock als Korpschef van de Politiezone Ninove voor de periode 2016-2021 vast.


Contact informatie