GR20171026 Punt 21. Openbare werken - NIV 3010 RioPact-Project Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Appelterre-Eichem en te Outer - goedkeuring onteigeningsakten en vergoedingen (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2012 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen de NV Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar en de stad Ninove voor het gecombineerd uitvoeren van de projecten 21.756 van Aquafin (aansluiting Eichemstraat- afkoppeling Voordebeek), het project NVI 3010 van Aquafin in opdracht van RioPact (Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat) en de verfraaiing van de wegenis in de Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat (gelegen buiten de werkzone van Aquafin) en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij het addendum bij de overeenkomst voor de studieopdracht uit te voeren door het studiebureau Astro-Plan voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het RioPact-project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Appelterre-Eichem en te Outer van Aquafin werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij de dienstverleningsovereenkomst met de NV Aquafin inzake het uitvoeren van de grondverwervingen en het opmaken van de akten voor de wegen- en rioleringswerken in de Berrebroeckstraat en het erosieproject ten noorden van de Berrebroeckstraat werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het verlijden van minimaal 23 onteigeningsakten voor een totale raming van € 16.100 door notaris Edgard Van Oudenhove uit Denderhoutem werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel voor de uitvoering van de grondinnemingen, de vestiging van erfdienstbaarheden en de tijdelijke werkzones voorlopig werden goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de afsplitsing van het erosieproject van het globale dossier voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de voordebeek en het RioPact project NIV 3010, Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat van Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de twee bezwaren ontvankelijk doch ongegrond werden verklaard en waarbij het onteigeningsplan en de onteigeningstabel definitief werden goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de door de NV Aquafin opgestelde ontwerpovereenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden, de koopovereenkomsten, de overeenkomsten voor afstand van pacht, de terreinbeschrijvingen en de overeenkomsten voor de vergoeding van de uitwinningsschade in het kader van de uitvoering van het project RioPact, Berrebroeckstraat-Cauterstraat, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de definitieve onteigeningsakten opgemaakt door het notariskantoor Edgard Van Oudenhove-Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Haaltert op naam van de heer André Vergalle en Linda Christiaens, mevrouw Lutgarde Wynant en Godelieve Wynant, de heer en mevrouw Christiaan Tuypens en Linda Debbaut, mevrouw Boumon en kinderen Van Der Linden Willy en Paul en Schutyser Erik en kinderen Schutyser Luc en Petra;

 

Gelet op onderstaande tabel waarin alle innemingen worden opgesomd met opgave van de respectievelijk overeengekomen vergoedingen:

 

 

 

Eigenaars en pachters

 

 

Bedrag vergoeding

 

Inneming volgens tabel: g1

 

Eigenaars: de heer en mevrouw Vergalle-Christiaens

                Eichemstraat 116

                9400 Ninove

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 794 m² te nemen in het goed kadastraal gekend: 9e afdeling - Appelterre-Eichem, sectie A nummer 218B.

 

Pachter: de heer Willy Van Der Linden

             Berrebroeckstraat 68

             9406 Outer

 

 

 

 

€ 2.498,33

 

 

€ 27,00 (forfaitaire vergoeding)

 

 

 

 

€ 659,02

 

Inneming volgens tabel: g8

 

Eigenaars: mevrouw Lutgarde Wynant

                Langestraat 105

                9473 Denderleeuw

 

                Mevrouw Godelieve Wynant

                Steenveldlaan 49

                9470 Denderleeuw

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 218 m² te nemen in het goed kadastraal gekend: 13e afdeling - Outer, sectie B nummer 1062.

 

Pachter: de heer Van Ongeval Hans

             Rietstraat 20

             9400 Ninove

 

 

 

 

€ 678,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 180,94

 

Inneming volgens tabel: g9

 

Eigenaars: de heer en mevrouw Tuypens-Debbaut

                Wilderstraat 95

                9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 103 m² te nemen in het perceel kadastraal gekend: 13e afdeling - Outer, sectie B nummer 1069.

 

 

 

 

€ 320,59

 

Inneming volgens tabel: g5 en g6

 

Eigenaars: mevrouw Boumon Georgina

                Berrebroeckstraat 68

                9400 Ninove

 

                de heer Van Der Linden Willy

                Berrebroeckstraat 68

                9406  Outer

 

                de heer Van Der Linden Paul

                Berrebroeckstraat 68

                9406  Outer

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 29 m² te nemen in het perceel kadastraal gekend: 13e afdeling – Outer, sectie B nummers 1060 V en 1060 Z

Verkoper-eigenaar: Van Der Linden Willy

 

 

 

 

€ 5.991,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 25 (uitwinningsschade)

 

Inneming volgens tabel: g7

 

Eigenaars: de heer Schutyser Erik

                Berrebroeckstraat 66

                9406 Outer

 

                de heer Schutyser Luc

                Eichemstraat 140

                9406  Outer

 

                mevrouw Schutyser Petra

                Lepelstraat 5B

                9400  Voorde

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 14 m² te nemen in het perceel kadastraal gekend: 13e afdeling – Outer, sectie B nummer 1060 Y met een oppervlakte van 9a59ca.

 

 

 

 

 

 

€ 3.486,00

 

 

Overwegende dat aan de eigenaars in totaal € 12.975,01 zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat aan de pachters in totaal € 839,96 aan vergoedingen zal uitbetaald worden;

 

Overwegende dat aan de heer Willy Van Der Linden een vergoeding ten bedrage van € 25 krijgt omdat hij ingevolge het project uitwinningsschade lijdt ;

 

Overwegende dat als tegenprestatie voor de in de overeenkomst van de heer en mevrouw Vergalle-Christiaens aangegane verbintenissen een forfaitaire vergoeding zal betaald worden ten bedrage van € 27;

 

Overwegende dat voor de financiering van de onteigeningsvergoedingen ten voordele van de eigenaars in het budget 2017, Erosie, sub003, AR 220307, BI 034100 en actie 4/3/3/4 voldoende budget beschikbaar is;

 

Overwegende dat voor de financiering van de pachtvergoedingen in het totalisatiekrediet van de meerjarenplanning 2014-2019, AR 644001, BI 034100 en actie 4/3/3/4 voldoende budget beschikbaar is;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

De onteigeningsakten opgemaakt in het kader van de uitvoering van het project RioPact, Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Appelterre-Eichem en te Outer worden goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Onderstaande vergoedingen worden goedgekeurd:

 

 

Eigenaars en pachters

 

 

Bedrag vergoeding

 

Inneming volgens tabel: g1

 

Eigenaars: de heer en mevrouw Vergalle-Christiaens

                Eichemstraat 116

                9400 Ninove

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 794 m² te nemen in het goed kadastraal gekend: negende afdeling, Appelterre-Eichem, sectie A nummer 218B.

 

Pachter: de heer Willy Van Der Linden

             Berrebroeckstraat 68

             9406 Outer

 

 

€ 2.498,33

 

 

 

€ 27 (forfaitiare vergoeding)

 

 

 

 

€ 659,02

 

Inneming volgens tabel: g8

 

Eigenaars: mevrouw Lutgarde Wynant

                Langestraat 105

                9473 Denderleeuw

 

                Mevrouw Godelieve Wynant

                Steenveldlaan 49

                9470 Denderleeuw

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 218 m² te nemen in het goed kadastraal gekend: dertiende afdeling, Outer, sectie B nummer 1062.

 

Pachter: de heer Van Ongeval Hans

             Rietstraat 20

             9400 Ninove

 

 

€ 678,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 180,94

 

Inneming volgens tabel: g9

 

Eigenaars: de heer en mevrouw Tuypens-Debbaut

                Wilderstraat 95

                9400 Ninove

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 103 m² te nemen in het perceel kadastraal gekend: achttiende afdeling Outer, sectie B nummer 1069.

 

Geen pachter

 

 

 

 

€ 320,59

 

Inneming volgens tabel: g5 en g6

 

Eigenaars: mevrouw Boumon Georgina

                Berrebroeckstraat 68

                9400 Ninove

 

                de heer Van Der Linden Willy

                Berrebroeckstraat 68

                9406  Outer

 

                de heer Van Der Linden Paul

                Berrebroeckstraat 68

                9406  Outer

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 29 m² te nemen in het perceel kadastraal gekend: 13e afdeling – Outer, sectie B nummers 1060 V en 1060 Z

Verkoper-eigenaar: Van Der Linden Willy

 

_________________________________________________________

 

Inneming volgens tabel: g7

 

Eigenaars: de heer Schutyser Erik

                Berrebroeckstraat 66

                9406 Outer

 

                de heer Schutyser Luc

                Eichemstraat 140

                9406  Outer

 

                mevrouw Schutyser Petra

                Lepelstraat 5B

                9400  Voorde

 

Inneming in volle eigendom met een oppervlakte van ongeveer 14 m² te nemen in het perceel kadastraal gekend: 13e afdeling – Outer, sectie B nummer 1060 Y met een oppervlakte van 9a59ca.

 

_________________________________________________________

 

-Totaal onteigeningsvergoedingen:

-Totaal pachtvergoedingen:

-Uitwinningsschade Van Der Linden Willy

-Forfaitaire vergoeding Vergalle-Christiaens

 

 

 

 

 

€ 5.991,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 25 (uitwinningsschade)

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 3.486,00

 

 

 

 

 

 

________________

 

€ 12.975,01

€ 839,96

€ 25

€ 27

 

 

Artikel 2

 

De verschuldigde onteigeningsvergoedingen worden goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 12.975,01.

 

De verschuldigde pachtvergoedingen worden goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 839,96.

 

De aan de heer Willy Van Der Linden verschuldigde vergoeding ten bedrage van € 25 voor uitwinningsschade ingevolge de uitvoering van het project, wordt goedgekeurd.

 

De aan de heer en mevrouw Vergalle-Christiaens als tegenprestatie voor de in de overeenkomst aangegane verbintenissen verschuldigde forfaitaire vergoeding ten bedrage van € 27 , wordt goedgekeurd.


Contact informatie