GR20170524 Punt 39. Cultuur - Grote Prijs van de stad Ninove 2017 voor Fotografie - wedstrijdreglement - vaststelling (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2017, waarbij de organisatie van een nieuwe editie van de ‘Grote Prijs van de stad Ninove’, meer bepaald een wedstrijd fotografie (thema Haiga), wordt goedgekeurd;

 

Overwegende op onderstaand voorstel van wedstrijdreglement;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Het als volgt voorgestelde reglement van de wedstrijd ‘Grote Prijs van de stad Ninove voor Fotografie (thema Haiga) vast te stellen:

 

Artikel 1

 

De stad Ninove organiseert een wedstrijd ‘Grote Prijs van de stad Ninove voor Fotografie (thema Haiga)’. Aan deze wedstrijd is een prijzenbedrag verbonden van € 1025.

 

Artikel 2

Het thema van de wedstrijd is ‘Haiga’. Haiga is een Japanse kunstvorm die fotografie of een andere vorm van ‘illustratie’ koppelt aan een kort gedicht zoals haiku, senryu of tanka. Het gedicht en de afbeelding ondersteunen elkaar of vullen elkaar aan.

De wedstrijd ‘Grote Prijs van de stad Ninove voor Fotografie (thema Haiga)’ koppelt fotografie aan haiku’s van de Meerbeekse dichter Luc Barbé. De wedstrijd bekroont foto’s die een van de  geselecteerde haiku’s illustreren. De geselecteerde haiku’s zijn te vinden op www.ninove.be/vitrien.

 

Artikel 3

Elke foto die een geselecteerde haiku illustreert, komt in aanmerking. Deelnemende foto’s mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch digitaal, noch in gedrukte vorm.

 

Artikel 4

Iedereen die op 1 januari 2017 16 jaar of ouder is, kan aan de wedstrijd deelnemen. Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun familieleden tot in de eerste graad.

 

Artikel 5

Nergens op een ingediende foto mogen zich gegevens bevinden die tot identificatie van de deelnemer kunnen leiden. Daarom moeten de foto’s ingediend worden onder pseudoniem. Het pseudoniem moet vermeld worden op of bij elke ingediende foto.

 

Artikel 6

Elke deelnemer mag maximum drie foto’s indienen.

 

Artikel 7

De wedstrijd loopt van 1 juni 2017 tot 1 september 2017. Alle foto’s moeten uiterlijk op 1 september 2017 ingediend zijn. Dit kan op twee manieren gebeuren:

a) Verzending per post aan: Wedstrijd Fotografie (thema Haiga), dienst cultuur, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove. De poststempel geldt als bewijs van inschrijving.

De inzending omvat:

-       een gesloten envelop met op de buitenzijde enkel de vermelding van het pseudoniem en in de envelop een papier met vermelding van de volgende identificatiegegevens: pseudoniem, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres

-       foto 1

-       eventueel foto 2

-       eventueel foto 3

b) Per e-mail aan: wedstrijd@ninove.be. De datum van verzending geldt als bewijs van inschrijving.

De inzending omvat:

-       een e-mailbericht met als onderwerp ‘wedstrijd fotografie’ en in het bericht de vermelding van de volgende identificatiegegevens: pseudoniem, naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres

-       bijlage 1 met foto 1

-       eventueel bijlage 2 met foto 2

-       eventueel bijlage 3 met foto 3.

 

Artikel 8

De beoordeling van de ingediende foto’s gebeurt door een jury bestaande uit de vier stadsfotografen van Ninove. De secretaris van de jury is het diensthoofd cultuur en evenementen van de stad Ninove.

 

Artikel 9

De jury reikt de volgende prijzen uit:

-       de Grote Prijs van de Stad Ninove voor de Beste Foto (thema Haiga) ter waarde van 500 euro

-       een eerste aanmoedigingsprijs ter waarde van 175 euro

-       een tweede aanmoedigingsprijs ter waarde van 175 euro

-       een jongerenprijs voor deelnemers jonger dan 25 jaar (geboren na 1 januari 1993) ter waarde van 175 euro

 

De jury kan voorstellen de Grote Prijs van de Stad Ninove, een of meer aanmoedigingsprijzen en de jongerenprijs niet toe te kennen als ze oordeelt dat geen enkele van de ingediende foto’s hiervoor in aanmerking komt.

 

Artikel 10

De laureaten worden persoonlijk verwittigd. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de proclamatie.

 

Artikel 11

De jury selecteert maximum 30 foto’s voor een eventuele publicatie door het college van burgemeester en schepenen. Het stadsbestuur heeft het recht om de geselecteerde foto’s te publiceren en tentoon te stellen. Over de wijze van publicatie en tentoonstelling (geprint, digitaal, als installatie in het straatbeeld, …) beslist het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 12

Het auteursrecht van de ingestuurde foto’s blijft eigendom van de fotograaf. Evenwel kan de fotograaf geen auteursrechten claimen voor foto’s die op initiatief van het college van burgemeester en schepenen gepubliceerd worden.

 

Artikel 13

Door hun inzending verklaren de deelnemers zich akkoord met dit wedstrijdreglement en aanvaarden ze de beslissing van de jury en het college van burgemeester en schepenen.   

 

Artikel 14

De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen foto’s. De ingediende foto’s worden niet terug bezorgd.

 

Artikel 15

Deelnemers die plagiaat plegen, onder meerdere namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

 

Artikel 16

Het gemotiveerd verslag van de jury over de bekroonde foto’s of over het niet toekennen van de prijs / prijzen is bindend voor het college van burgemeester en schepenen. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie noch briefwisseling mogelijk.

 

Artikel 17

Het college van burgemeester en schepenen beslist over alle betwistingen met betrekking tot de toepassing van dit reglement.

 

Artikel 18

Dit reglement treedt in werking 5 dagen na publicatie op de stedelijke website, overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.  


Contact informatie