GR20170524 Punt 34. Mobiliteit - Denderwindeke - opheffing gemeenteraadsbesluit van 11 september 2014 met betrekking tot de verkaveling Lietersberg - opmaak nieuw gemeenteraadsbesluit verkaveling Lietersberg met aansluiting Linkebeek en aansluiting Rozela

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014 waarin goedkeuring werd gegeven aan het signalisatieplan voor de nieuwe verkaveling Lietersberg te Denderwindeke;

 

Overwegende dat bij nazicht en na uitvoering der werken er vastgesteld werd dat het wenselijk is de verkeerssignalisatie te herzien;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is de gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014 op te heffen;

 

Overwegende dat gezien het aantal jonge gezinnen dat in deze nieuwe wijk komt wonen het wenselijk zou zijn de nieuwe verkaveling Lietersberg volledig in te richten als woonerf;

 

Overwegende dat in een woonerf voetgangers de gehele breedte van de straat mogen benutten om te lopen en te spelen;

 

Overwegende dat de maximaal toegelaten snelheid in een woonerf 20 km/uur is;

 

Overwegende dat het parkeren in een woonerf enkel is toegelaten op de plaatsen die afgebakend zijn door een wegmarkering of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

 

Overwegende dat het wenselijk is volgende signalisatie te plaatsen in de nieuwe verkaveling  Lietersberg te Denderwindeke:

 

De verkaveling Lietersberg te Denderwindeke wordt ingericht als woonerf en wordt op elke toegang en uitgang van het woonerf als volgt gesignaleerd: 

Signalisatie: verkeersbord F12a (begin reglementering) en F12b (einde reglementering)

Locaties:

 • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Rozelaarstraat
 • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Linkebeekstraat

 

In de verkaveling Lietersberg gelegen tussen de Rozelaarstraat en de Linkebeekstraat wordt in het middelste gedeelte van de verkaveling volgende signalisatie geplaatst:

 

 • Verbodsbord C1 rechtover de woning huisnummer 26
 • Verbodsbord C1 rechtover de woning huisnummer 53
 • Aanwijzingsbord F19 ter hoogte van de achtertuin van huisnummer 43
 • Aanwijzingsbord F19 ter hoogte van de achtertuin van huisnummer 13

 

Het aanwijzingsbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) wordt geplaatst op volgende locatie:

 

 • Lietersberg ter hoogte van huisnummer 29

 

Het aanwijzingsbord F45 (doodlopende weg)

 • Lietersberg rechtover huisnummer 6

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De gemeenteraadsbeslissing van 11 september 2014, verkaveling Lietersberg te Denderwindeke wordt opgeheven.

 

Artikel 2

Er wordt goedkeuring verleend om de verkaveling Lietersberg te Denderwindeke in te richten als woonerf en ter hoogte van elke toegang en uitgang het woonerf als volgt te signaleren:

Signalisatie: verkeersbord F12a (begin reglementering) en F12b (einde reglementering)

Locaties:

 • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Rozelaarstraat
 • In Lietersberg ter hoogte van het kruispunt met de Linkebeekstraat

 

Artikel 3

Er wordt goedkeuring verleend om in de nieuwe verkaveling Lietersberg gelegen tussen de Rozelaarstraat en de Linkebeekstraat in het middelste gedeelte van de verkaveling volgende signalisatie te plaatsen:

 

 • Verbodsbord C1 rechtover de woning huisnummer 26
 • Verbodsbord C1 rechtover de woning huisnummer 53
 • Aanwijzingsbord F19 ter hoogte van de achtertuin van huisnummer 43
 • Aanwijzingsbord F19 ter hoogte van de achtertuin van huisnummer 13

 

Artikel 4

Er wordt goedkeuring verleend om het aanwijzingsbord F45b (doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers) te plaatsen op volgende locatie:

 

 • Lietersberg ter hoogte van huisnummer 29

 

Artikel 5

Er wordt goedkeuring verleend om het aanwijzingsbord F45 (doodlopende weg) te plaatsen op volgende locatie:

 • Lietersberg rechtover huisnummer 6

 

Artikel 6

Deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbanken Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie