GR20170524 Punt 22. Sociale zaken - vaststelling samenwerkingsovereenkomst Speel-o-theek (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning;

 

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove waarin het actieplan 3/6/1 werd opgenomen: “We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk samen met alle kindondersteunende diensten om beter te kunnen inspelen op de stijgende vraag naar (preventieve) gezinsondersteuning voor jonge en toekomstige gezinnen”;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove waarin de actie 3/6/2/1 werd opgenomen: “Vanaf 2016 zetten we volop in op het organiseren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge ouders, waar ze kunnen ervaren, leren en kennis delen” en waarin de actie 3/6/2/2 werd opgenomen: “ Vanaf 2016 is er in Ninove een speelotheek als resultaat van de samenwerking tussen de stad, het OCMW en externe organisaties met als doel ieder kind toegang te geven tot spelen, leren en ontmoeten”;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Ninove, waarin de actie 2-2-1-4 werd opgenomen: “De stad wenst een centraal een laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren. De stad en het OCMW Ninove zullen we een speel-o-theek opzetten”;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2017 waarin zij de naam van de speel-o-theek gekozen heeft: Speelodroom;

 

Overwegende dat de speel-o-theek een samenwerking is tussen de stad, OCMW en Teledienst vzw;

 

Overwegende dat we met de speel-o-theek iedereen op een structurele manier toegang willen bieden tot gepast en kwalitatief speelgoed, waarbij we ons niet exclusief op kansengroepen richten, maar kiezen voor een inclusieve benadering, waarbij niemand zich als ‘arm’ kenbaar hoeft te maken;

 

Overwegende dat de stad en het OCMW financiële middelen voorzien om de coördinator Huis van het Kind te betalen, die halftijds voor de speel-o-theek zal werken;

 

Overwegende dat de stad, tot de bouw van het Sociaal Huis gerealiseerd is, de conciërgewoning van het Fedimmogebouw ter beschikking stelt, Bevrijdingslaan 9, 9400 Ninove en dat hier de speel-o-theek zal plaatsvinden tot de nieuwbouw klaar is;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst tussen stad, OCMW en Teledienst vzw in werking kan treden vanaf 1 juli 2017;

 

Overwegende dat de stuurgroep van de speel-o-theek de samenwerkingsovereenkomst op 19 april 2017 goedkeurde;

 

Besluit,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen stad, OCMW en Teledienst vzw inzake de speel-o-theek wordt vastgesteld en treedt in werking vanaf 1 juli 2017.

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPEEL-O-THEEK SPEELODROOM

 

Tussen de stad Ninove, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove, vertegenwoordigd door Tania De Jonge (burgemeester), Katie Coppens (schepen van armoedebestrijding en kindbeleid) en Carine Coppens (secretaris),

 

Vzw Teledienst, Oude Kaai 11 te 9400 Ninove, vertegenwoordigd door Wilfried Smesman (voorzitter Teledienst vzw)

 

en OCMW Ninove, Burchtstraat 50 te 9400 Ninove, vertegenwoordigd door Carine Coppens (secretaris) en Lieven Meert (voorzitter)

wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1           Voorwerp

De samenwerking wordt aangegaan voor de opstart en uitbouw van een speel-o-theek. De
speel-o-theek maakt deel uit van het Huis van Het Kind en Sociaal Huis.

In de speel-o-theek kan speelgoed volgens voorwaarden bepaald in het uitleenreglement uitgeleend worden.

Daarnaast is de speel-o-theek een spel- en ontmoetingsruimte waar iedereen samen kan spelen en mensen elkaar ontmoeten.

 

Artikel 2           Doelgroep

Iedereen is welkom in de speel-o-theek. Ook scholen, onthaalouders, kinderopvangvoorzieningen, (jeugd)verenigingen,… kunnen gebruik maken van het aanbod.

In het bijzonder richt de speel-o-theek zich op kinderen van 0 - 12 jaar, mensen in armoede en personen met een beperking.

Artikel 3           Missie en Visie

We geloven in:

-       een samenleving waar iedereen de kans krijgt om te spelen. Spelen is een recht, ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, financiële achtergrond of geloofsovertuiging;

-       de multifunctionele draagkracht van spel(l)en. Spel(l)en draagt bij tot educatie en cognitieve ontwikkeling, het vormt een brug in het leggen van sociale contacten, stimuleert de zelfredzaamheid van mensen en biedt groeikansen op motorische ontwikkeling. Spelen leert iets over onszelf, de ander en de wereld;

-       een inclusieve speel-o-theek waarbij personen uit kansengroepen of personen met een beperking maximaal kunnen participeren. De speel-o-theek is een warme plek waar iedereen zich welkom voelt. Via actieve toeleiding, laagdrempelig werken en ontmoeting;

De speel-o-theek werkt bewust aan het verkleinen van de armoedeproblematiek op vlak van ontwikkeling via speelgoed en sociale cohesie tussen de gebruikers.

Door middel van informatie, advies en rondetafelgesprekken wordt getracht de competenties, vaardigheden en draagkracht van (groot)ouders en opvoeders te versterken.

Artikel 4           Naambepaling speel-o-theek

Het college van burgemeester en schepenen koos op de zitting van 25 april 2017 uit diverse inzendingen de volgende naam voor de speel-o-theek: Speelodroom.

Artikel 5           Aanbod van spelmateriaal

De speel-o-theek heeft een gevarieerd, educatief en duurzaam aanbod van speelgoed. Het speelgoed wordt opgedeeld volgens de ontwikkelingsschijven:

-       verstandelijke ontwikkeling (denkspeelgoed, video’s en boeken, bouw- en constructiespeelgoed)

-       lichamelijke ontwikkeling (fijne en grove motoriek, zintuiglijk speelgoed)

-       sociaal-emotionele ontwikkeling (fantasie-, creativiteit-, expressiespeelgoed, gezelschapsspelen)

Door speelgoed uit deze categorieën aan te bieden worden alle aspecten van de ontwikkeling gestimuleerd.

 

Artikel 6           Spelen, ontmoeten en opvoedingsondersteuning

De speel-o-theek bevordert ontmoeting:

-       men kan met elkaar spelen,

-       men kan met elkaar ervaringen uitwisselen,

-       men kan informatie krijgen over spel, ontwikkeling, vrije tijd, opvoeding, onderwijs,…

De speel-o-theek organiseert spel- en infomomenten voor iedereen.

Daarnaast worden regelmatig momenten georganiseerd met betrekking tot opvoedingsondersteuning. Deze focussen zich op bepaalde doelgroepen (mensen in armoede, personen met een beperking, opvanginitiatieven,…) of kunnen ook voor het brede publiek.

Artikel 7           Wederzijdse rechten en plichten

Vzw Teledienst

 • Ø  VZW Teledienst voorziet een startkapitaal voor de aankoop van speelgoed
 • Ø  VZW Teledienst voorziet een jaarlijks budget voor vervanging en onderhoud van het speelgoed
 • Ø  VZW Teledienst voorziet een jaarlijks budget voor de werkingskosten
 • Ø  VZW Teledienst staat, in samenwerking met Leerpunt, in voor opleiding van de vrijwilligers
 • Ø  VZW Teledienst staat in voor het organiseren van ontmoeting- en informatiemomenten voor personen in armoede

De stad

 • Ø  De stad stelt een halftijdse werkkracht ter beschikking aan de speel-o-theek
 • Ø  De stad staat, in samenwerking met het OCMW, in voor het organiseren van ontmoetings- en informatiemomenten voor het brede publiek
 • Ø  De stad stelt, tot de bouw van het Sociaal Huis gerealiseerd is, de conciërgewoning van het Fedimmogebouw ter beschikking, Bevrijdingslaan 9, 9400 Ninove

OCMW

 • Ø  Het OCMW draagt de helft van de personeelskost
 • Ø  Het OCMW staat, in samenwerking met de stad, in voor het organiseren van ontmoetings- en informatiemomenten voor het brede publiek
 • Ø  De speel-o-theek wordt, eens de bouw van het Sociaal Huis gerealiseerd is, gevestigd in het Sociaal Huis

Artikel 8           Stuurgroep

Er wordt een stuurgroep opgericht waarin minstens zetelen:

-       De schepen van armoedebestrijding

-       De voorzitter van het OCMW

-       De deskundige Huis van het Kind

-       Een ambtenaar van de stad

-       Een ambtenaar van het OCMW

-       De coördinator van Teledienst

-       Een vertegenwoordiger van de vrijwilligers

-       Een vertegenwoordiger van de gebruikers

-       Projectmedewerker Teledienst

De stuurgroep neemt beslissingen bij consensus en is gemachtigd om wijzigingen aan deze overeenkomst voor te stellen.

Artikel 9           Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst gaat in op 1 juli 2017 en eindigt in onderstaande gevallen:

 

 • ·         in gemeenschappelijk overleg tussen alle partijen;
 • ·         door de opzegging die uitgaat van één van de partijen. Deze opzegging moet gebeuren naar alle partijen, bij gemotiveerde aangetekende brief, met een opzegtermijn van 6 maanden.

 

Opgemaakt te Ninove, in drie exemplaren, waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben

 

Datum:

Voor stad Ninove                                                                   

                                              

Tania De Jonge Katie Coppens 

 

Burgemeester              Schepen armoedebestrijding en kindbeleid

 

Voor Vzw Teledienst

Wilfried Smesman

 

Voorzitter

 

Voor OCMW Ninove

Lieven Meert    Carine Coppens

 

Voorzitter OCMW          Secretaris stad en OCMW

 

 

Artikel 2

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands bestuur.

 

Artikel 3

 

De dienst sociale zaken wordt belast met de verdere uitvoering.


Contact informatie