GR20170524 Punt 12. Secretariaat - PISAD - kennisname resultaten studieopdracht overlegorgaan en voorstel van toekomstige pistes voor de continuering van de werking van PISAD (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 35, 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Gelet op de bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht;

 

Gelet op artikel 25,26, 27, en 28 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad tot deelname aan het overlegorgaan, dat de opdracht heeft een studieopdracht op te leveren met betrekking tot de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband;

 

Gelet op de informatiebundel (met motiveringsnota, bestuursplan, ondernemingsplan en ontwerp van statuten) die resulteert uit de studieopdracht van het overlegorgaan;

 

Motivatie:

 

Het Vlaams Parlement keurde op 9 november 2016 het Decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies goed. Dat stelt dat de provinciebesturen in de toekomst geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen mogen uitoefenen.

Dit betekent dat PISAD (“Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor de Aanpak van Drugmisbruik”) vanaf 1 januari 2018 qua juridische vorm geen PIVA meer zal kunnen zijn (“Provinciaal Intern Verzelfstandigd Agentschap”).

De gemeenteraden van de bij PISAD aangesloten gemeentebesturen namen de beslissing tot oprichting van een overlegorgaan dat de taak heeft een studieopdracht op te leveren met betrekking tot de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, met name onder de vorm van een “dienstverlenende vereniging”.

In de vergadering van 25 april 2017 heeft het overlegorgaan een informatiebundel voor de gemeentebesturen samengesteld, bestaande uit:

1)      Een motiveringsnota

2)      Een bestuursplan

3)      Een ondernemingsplan

4)      Een ontwerp van statuten

Deze informatiebundel wordt in de maand mei van 2017 aan de gemeenteraden van de aangesloten steden en gemeenten voorgelegd.

Het overlegorgaan oordeelde dat het voor de toekomst van PISAD cruciaal is dat:

1)      De huidige dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd worden, met name op het vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende drugbegeleidingen) en beleidsondersteuning aan de aangesloten lokale besturen

2)      Er voldoende financiële stabiliteit moet gegarandeerd zijn voor de nieuwe juridische structuur van PISAD, en dit op de lange termijn

Het overlegorgaan werd opgericht omdat de denkpiste altijd was om een intergemeentelijk samenwerkingsverband op te richten onder de vorm van een “dienstverlenende vereniging”. Dergelijke vereniging kunnen de deelnemende gemeentebesturen oprichten voor een (maximale) duurtijd van 18 jaar.

De resultaten van de studieopdracht (met name in het ondernemingsplan) tonen aan dat er in de huidige omstandigheden onvoldoende zekerheid is over dergelijke decennialange financiering vanuit de hogere overheid.

Aangezien de jaarlijkse financiering vanuit de hogere overheid een essentieel onderdeel is voor de (financiële) haalbaarheid en leefbaarheid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, stelt het overlegorgaan voor om de twee volgende pistes voor toekomstige juridische structuur van PISAD eerder te onderzoeken dan een “dienstverlenende vereniging”, meer bepaald:

1)      Ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een “projectvereniging”

2)      Ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie in het werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg

De gemeentebesturen kunnen een “projectvereniging” oprichten voor een (maximale) periode van 6 jaar, wat de mogelijkheid biedt om op 1 januari 2018 een vlekkeloze overgang te hebben voor de werking van PISAD én toch in de komende jaren te onderzoeken welke de beste opties zijn voor de toekomst van PISAD op lange termijn. Met name zal het de komende jaren duidelijk worden op welke wijze de hogere overheid haar financiering al dan niet zal kunnen en willen aanhouden.

De uitkanteling van PISAD in een CGG, of een andere erkende en gespecialiseerde preventie- en drughulpverleningsorganisatie uit het werkveld, zou kunnen gepaard gaan met een sterker en langduriger engagement van de hogere overheid. Bovendien zou PISAD dan kunnen functioneren binnen een formeel erkende organisatie met een multidisciplinair team.

Het overlegorgaan stelt voor dat het van de gemeenteraad de opdracht krijgt om de twee voorgestelde valabele alternatieve pistes verder te onderzoeken op hun (financiële) haalbaarheid.

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Er wordt kennis genomen van de resultaten van de studieopdracht van het overlegorgaan. De huidige dienstverlening van PISAD in haar werkingsgebied kan gecontinueerd worden, met name op het vlak van drugpreventie, vroeginterventie (kortdurende drugbegeleidingen) en beleidsondersteuning aan de aangesloten lokale besturen.

 

 

 

 

Artikel 2

 

Het overlegorgaan krijgt de opdracht om volgende alternatieve pistes voor de toekomstige continuering van de werking van PISAD verder te onderzoeken en een gemotiveerd voorstel uit te werken:

1)      Ofwel de oprichting van een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een “projectvereniging”

2)      Ofwel de uitkanteling van PISAD in een bestaande, door Vlaanderen erkende organisatie in het werkveld, bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Artikel 3

 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan PISAD.


Contact informatie