GR20170524 AP5. Interpellatie van de raadsleden Octaaf Van Ongeval en Freddy Van Eeckhout over het jeugdhuis te Ninove(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heren Octaaf Van Ongeval en Freddy Van Eeckhout in hun interpellatie vermeld:

“Tijdens de laatste gemeenteraad en nadien in de pers was er heel wat commotie over ons stemgedrag m.b.t. een jeugdhuis te Ninove aan de denderkaai .

Hierbij werden door leden van het College termen gehanteerd als dissidente ouderen en werden wij door de communicatieverantwoordelijke van één der partijen van het kartel “ samen” afgeschilderd als wereldvreemde haast dementerende ouderen. Respect in één van de basisbeginselen van onze democratie zoals zo mooi verwoord in de publicaties van de politieke partijen. Dit respect verdienen wij blijkbaar niet

Wij wensen hier vandaag duidelijk te stellen dat wij voor een goed uitgebouwd jeugdhuis zijn in onze stad evenwel onder de volgende voorwaarden :

- De inplanting moet goed overwogen zijn , veilig en met de minste hinder voor de omgeving :
- Er moet een goede omkadering , begeleiding en controle zijn van uit de stad ;
- Een en ander moet betaalbaar zijn zowel qua investerings- , als exploitatiekost , M.a.w. geen bodemloos vat en gesmos met belastinggelden .
De voorstelde locatie aan de dender voldoet niet aan deze criteria en zal dus niet kunnen rekenen op onze steun . Het prijskaartje is inmiddels meer dan verdubbeld ,nog voor er enig werk is aangevat en de ligging van een jeugdcafé pal aan de dender is zoeken naar accidenten.

Wij hadden dat de hoop de vooropgestelde criteria reeds zouden van toepassing zijn in het bestaande jeugdhuis “ HET UUR “.

Bij een bezoek aan dit jeugdhuis in mei ll. konden wij niet geloven dat dit een jeugdhuis was.
Wij voegen de foto’s er bij. Het behoeft geen commentaar, het beeldmateriaal spreekt voor zich .

Veiligheid

Wij hebben bij het college een aantal elementaire documenten opgevraagd die vereist zijn bij de exploitatie van een jeugdcafé om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

- Het brandweerverslag bij de het beëindigen van de renovatiewerken :
- Het brandweerverslag dat door de exploitant moet worden aangevraagd voor horecazaken
Op onze vraag kregen wij een recent brandweerverslag het advies bij een aantal vergunnings- plichtige werken die nog moeten worden uitgevoerd .

Omkadering , begeleiding , opvolging en controle en controle

Wij hebben de bezetting en gebruik van het jeugdhuis herhaaldelijk opgevraagd tot nog toe zonder succes. Wij wensen navolgend een aantal vragen de richten aan de schepen van jeugd, rond de aangebrachte thema’s.

Betaalbaarheid

Volgens onze informaties zou het jeugdhuis naast de aankoop van 100.000 eur, verbouwd zijn met een kostenplaatje van ongeveer 600.000 eur samen 700.000 eur. Dat dit gebeurde door de voorganger van de huidige schepen mag geen excuus zijn om verder te gaan op de ingeslagen weg.
Wij leven in 2017 en het gaat hem over ons geld , onze belastingen .

Gelet op wat voorafgaat wensen wij een aantal duidelijke antwoorden op volgende vragen :
- Is het college van burgemeester en schepenen, inzonderheid de schepen van jeugd op de hoogte van de verwaarloosde toestand van het gebouw en het café “Het uur “ zoals blijkt uit de foto’s die zijn toegevoegd ?
- Werden er al initiatieven genomen naar de VZW, opmerkingen gemaakt rond het gebruik en de verwaarlozing ?
- Voldoet het gebouw aan alle veiligheidsvoorschriften en zijn er brandweerverslagen dienaangaande beschikbaar ?
- Is de stad in het bezit van de attesten die conform artikel 4 van de convenant moeten worden aangeleverd ( alle attesten die aantonen dat de technische installaties conform de wetgeving zijn (bewijs van onderhoud en keuring verwarming , elektriciteit ….)
- Worden conform hetzelfde artikel 4 de richtlijnen opgevolgd van de rookwetgeving (bewijs door binnenhuisreglement en/of antirookvoorzieningen en pictogrammen)
- Beschikt de stad over een overzicht van de activiteiten die volgens de convenant art 4 moeten worden aangetoond ? Zo ja waarom worden deze op onze vraag niet ter beschikking gesteld ?
- Is er overleg met en opvolging door de stad in verband met de activiteiten ?
- In het licht van de antwoorden die zullen worden gegeven en voorbereid in het college wensen wij te vernemen van het college van burgemeester en schepenen, of de exploitatie van het jeugdhuis nog verder verantwoord is inzonderheid het gebruik van de eerste verdieping dat volgens ons niet voldoet aan de elementaire veiligheids– en brandweervoorschriften, en dat in geval van brand als totaal onveilig mag en moet worden beschouwd.
- In functie van de antwoorden die door het college zullen worden gegeven zullen wij mogelijks een voorstel van beslissing ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad.”


Contact informatie