GR20170524 AP10. Voorstellen tot aanvulling agendapunten aan de commissie financiële toelichting jeugdhuis door Solva (goedgekeurd GR 26.04.2017) en voorstel tot inzagerecht dossier Solva door de gemeenteraadsleden (datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn voorstellen vermeld:

 

Toelichting:

 

Op voorstel van gemeenteraadslid dhr. Jacques Timmermans keurde de gemeenteraad in zitting van 26 04 2017 éénparig  het voorstel goed om een bijzondere commissie samen te roepen waarop door Solva toelichting kon worden gegeven aangaande de financiële cijfers ivm de mogelijke oprichting van een tweede bijkomend jeugdhuis.

 

Ik nam tevens kennis van een artikel in het Nieuwsblad van 10/05/2017 waarbij de “ werkgroep” het initiatief neemt een petitie op te starten  teneinde het dossier “terug op de agenda van de gemeenteraad te krijgen”. Hun doel  is “  opnieuw de stemming te vragen “ ??.  Uiteraard ben ik niet verbaasd dat deze  actie de goedkeuring wegdraagt van de schepen van jeugd en de Sossen in het algemeen.

 

Ik meen echter dat zowel  “ de werkgroep “ en “ ook de schepen van jeugd “  voorbij gaan aan de beslissing van de gemeenteraad naar waar ik in aanzet refereer en zij zich niet kunnen verzoenen met de beslissing van het hoogste bestuursorgaan van de stad; zijnde de gemeenteraad.

 

Vandaar dat ik, in alle behulpzaamheid, dit dossier terug agendeer en ter aanvulling van de beslissing genomen tijdens de gemeenteraad van 26 04 2017 ( bijeenroepen bijzondere commissie financiële toelichting project jeugdhuis ism Solva)  de gemeenteraad verzoek volgende agendapunten aan de reeds goedgekeurde commissie te willen toevoegen:

 

Voorstel 1:

 

Voorafgaandelijk aan de commissie zal een bezoek worden gebracht aan het jeugdhuis Het UUR, waar een officiële verantwoordelijke toelichting kan geven inzake de werking aan de leden van de gemeenteraad

 

Voorstel 2

 

Bespreking en toetsing van de convenant tussen de stad en jeugdhuis het Uur vzw, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17/12/2015

 

Voorstel 3

 

Op verzoek van de gemeenteraadsleden, na voorafgaandelijk overleg en afspraak, wordt hun inzage verleend in het dossier dat wordt behandeld door Solva en wordt hun alle nuttige informatie aangaande de stand van zaken op eenvoudig verzoek medegedeeld.”


Contact informatie