GR20170426 punt 18: Mobiliteit - Appelterre-Eichem - inrichten parkeerplaats uitsluitend voor autocars in de Joannes-Baptist van Langenhaeckestraat te Appelterre-Eichem van huisnummer 5 tot voor inrit huisnummer 7 - goedkeuring (datum van publicatie 12.05

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

Overwegende dat in samenspraak met de schooldirecties, oudercomités, werd overgegaan tot de plaatsing van octopusmateriaal;

Gelet op de interne nota van 6 september 2016 van de Politie Ninove waarbij door de directrice van de stedelijke Basisschool De Oogappel te Appelterre oorspronkelijk gevraagd werd om de schoolbus toe te laten tot aan het schoolhek;

Gelet op het verslag van de verkeerscommissie van 12 oktober 2016 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 november 2016 waarbij ongunstig advies werd gegeven aan bovenvermelde vraag maar waar gunstig advies werd gegeven aan het inrichten van een parkeerstrook voor de bus op de parking ter hoogte van de kerk;

Overwegende dat de bestuurder van de schoolbus van de Stedelijke Basisschool De Oogappel, Appelterre-Dorp 13a te Appelterre, de mobiliteitsdienst mondeling op de hoogte bracht van de moeilijkheden die er zijn om op de parking recht tegenover het café de Torenspurters (Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat 4) te Appelterre op te rijden of te verlaten ingevolge geparkeerde wagens;

Overwegende dat er op maandag 13 maart 2017 een plaatsbezoek plaatsvond tussen de dienst mobiliteit en de bestuurder van de schoolbus waarbij in gezamenlijk overleg een oplossing werd gezocht voor het bestaande probleem;

Overwegende dat het wenselijk is om in de Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat te Appelterre

de ruimte die beschikbaar is tussen huisnummer 5 tot voor de oprit van huisnummer 7 in te richten als parkeerplaats uitsluitend voor autocars;

Overwegende dat deze locatie (detailplan in bijlage) ervoor zal zorgen dat de bestuurder van de schoolbus op een verkeersveilige wijze de parking kan oprijden en verlaten;

Overwegende dat voor het in- en uitrijden van de parking er 2 parkeerplaatsen zullen worden verwijderd om de moeilijkheden, aangekaart door de buschauffeur op te lossen;

Gelet op het detailplan in bijlage;

Besluit:

met éénparigheid van stemmen

Artikel 1

In de Joannes-Baptist Van Langenhaeckestraat te Appelterre-Eichem zal de ruimte vanaf huisnummer 5 tot voor de inrit van huisnummer 7 worden ingericht als parkeerplaats uitsluitend voor autocars.

Signalisatie:

Deze maatregel wordt aangeduid door middel van het verkeersbord E9d + onderbord schoolbus.

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.