GR20170426 punt 12: Gemeentebelastingen - retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart" - aanpassing (datum van publicatie 10.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 ter vervanging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken aangewezen worden en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 mei 2004 en latere wijzigingen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2014 houdende aanpassing van de retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart ‘bewonerskaart’ waarbij het aantal nummerplaten per bewonerskaart herleid werd tot 1, waarbij de zones opgenomen in artikel 1 geschrapt werden en waarbij de vastgestelde tarieven opgenomen in artikel 2 herzien werden;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 houdende goedkeuring van een nieuw aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 houdende afbakening van de zones bewonerskaarten;

Overwegende dat het aangewezen is om in artikel 2 van het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart “bewonerskaart” een aangepaste retributie vast te stellen;

Overwegende dat de titularis van een bewonerskaart in de shop&go-zones gedurende 30 minuten ervan gebruik kan maken voor laden en lossen;

Overwegende dat de titularis van een reeds eerder uitgereikte bewonerskaart die nog niet vervallen is maar die door het aanpassen van de zones bewonerskaarten geen geldige bewonerskaart meer heeft, kan tot 1 juli 2017 de bewonerskaart inruilen conform het voorliggende reglement en met de geldigheidsduur van de vorige bewonerskaart zonder enige vorm van compensatie;

Overwegende dat het aangewezen is om deze bepalingen eveneens vast te stellen in artikel 2 van het belastingreglement;

Besluit:

met 19 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Stijn Vermassen, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

14 onthoudingen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

Het retributiereglement op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart ‘bewonerskaart’ vastgesteld op 23 januari 2014 wordt vanaf 15 mei 2017 opgeheven. De retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart “bewonerskaart” wordt vanaf dan als volgt vastgesteld:

Artikel 1

Er wordt een retributie geheven op de aflevering van maximum twee bewonerskaarten per woongelegenheid aan de bewoners woonachtig op plaatsen waar het gebruik van de parkeerautomaat of parkeerschijf verplicht is, waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteit te benutten, bedoeld in artikel 27 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Per bewonerskaart wordt slechts 1 nummerplaat vermeld.

Artikel 2

De retributie wordt voor de zones zoals bepaald in het gemeenteraadsbesluit van 26 april 2017 houdende afbakening van de zones bewonerskaarten als volgt vastgesteld:

- Op plaatsen waar het betalend parkeren van toepassing is en waar het gebruik van de parkeerautomaat verplicht is (zone 1, 2 en 3): 50 euro voor de 1ste bewonerskaart en 100 euro voor de 2e bewonerskaart.

- Op plaatsen waar de blauwezonereglementering van toepassing is en waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is (zone 4, 5 en 6): gratis voor de 1ste bewonerskaart en 100 euro voor de 2e bewonerskaart.

Een retributie van 15 euro is verschuldigd door de titularis van de bewonerskaart voor het uitreiken van een duplicaat in geval van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook wanneer de kaart beschadigd of onleesbaar geworden is.

De bewonerskaart is één jaar geldig.

De titularis van een bewonerskaart die van toepassing is in een shop&go-zone kan ervan gebruik maken in die shop&go-zone gedurende 30 minuten voor laden en lossen net als niet-titularissen; de bewonerskaart geeft echter niet het recht langer in de shop&go-zones te staan;

De bewonerskaart wordt steeds schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de concessionaris.

De titularis van een reeds eerder uitgereikte bewonerskaart die nog niet vervallen is maar die door het aanpassen van de zones bewonerskaarten geen geldige bewonerskaart meer zou hebben kan tot 1 juli 2017 de bewonerskaart inruilen conform het voorliggende reglement en met de geldigheidsduur van de vorige bewonerskaart zonder enige vorm van compensatie.

Artikel 3

De retributie wordt betaald hetzij in speciën bij de concessionaris, hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening. Er worden in geen geval terugbetalingen gedaan.

Artikel 4

De bewonerskaart waarvan de afmetingen 111mm op 154mm bedragen, dient duidelijk zichtbaar vooraan in het voertuig geplaatst te worden.

Artikel 5

Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover voldaan is aan de bepalingen van artikel 27.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Artikel 6

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de heer gouverneur.


Contact informatie