GR20170426 punt 10: Gemeentebelastingen - retributiereglement dienstverlening technische dienst - invoering (datum van publicatie 10.05.2017)

De raad

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 42 §3 betreffende de bevoegdheid tot het vaststellen van gemeentelijke reglementen;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van heden houdende opheffing van de belastingverordening op het verwerven van straatbeddingen, de aanleg van riolering en het plaatsen van voetpaden en opritten;

Overwegende dat de technische dienst geregeld werken uitvoert aan het openbaar domein, beschadigd of verwijderd ten gevolge van particuliere bouwwerken en het uitvoeren van deze werken kosten veroorzaakt voor de stad;

Overwegende dat het billijk is dat de stad een deel van de gemaakte kosten van de voor aan derden geleverde prestaties met privatief voordeel, uitgevoerd door de technische dienst of door een aannemer in opdracht van de technische dienst, wenst te verhalen bij de aanvrager of de begunstigde van de dienstverlening;

Overwegende dat het om de volgende dienstverlening gaat:

- het aanleggen van nieuwe voetpaden en opritten

- het ontruimen van gebouwen n.a.v. een uithuiszetting en het in bewaring nemen van in beslag genomen goederen

- het ontruimen, reinigen en ontsmetten van gebouwen n.a.v. besluiten van de burgemeester betreffende de openbare gezondheid

Overwegende dat het uitvoeren van de dienstverlening afhankelijk is van de aanvraag door de belanghebbende die de aanvraag richt aan het college van burgemeester en schepenen en een omstandige opgave omvat van de gewenste dienstverlening waarbij het college van burgemeester en schepenen onverwijld kennis geeft aan de belanghebbende van het gevolg aan zijn aanvraag;

Overwegende dat indien de dienstverlening verricht wordt ten gunste van twee of meer belanghebbenden, deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden zijn;

Overwegende dat voor de dienstverlening n.a.v. het aanleggen van voetpaden en opritten een vergoeding zal aangerekend worden van € 65,00 per vierkante meter;

Overwegende dat de boordstenen niet apart worden verrekend bovenop de vierkante meter van het eigenlijke pad m.a.w. zonder boordstenen;

Overwegende dat voor het ontruimen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en het bewaren van al dan niet in beslag genomen goederen: € 50,00 per uur per gebruikte vrachtwagen, inclusief bestuurder, waarbij elk begonnen uur als een volledig uur wordt aangerekend en € 50,00 per gebruikte container;

Overwegende dat voor het bewaren van al dan niet in beslag genomen goederen: € 25,00 per kubieke meter per maand wordt aangerekend waarbij elke begonnen kubieke meter als een volledige kubieke meter wordt aangerekend en waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend;

Overwegende dat voor het ontruimen van gebouwen, reinigen en ontsmetten de vergoeding van de werknemers van de stad voor de geleverde prestaties € 27,50 per uur bedraagt waarbij elke begonnen uur als één uur zal worden aangerekend;

Overwegende dat deze vergoeding jaarlijks per 1 januari zal worden aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule (R x i)/I waarbij R = de retributie per uur, i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2017 bij de eerste aanpassing, i.e. januari 2018 en I = index van de maand december 2013 (basisindex);

Overwegende dat voor de overige dienstverleningen en geleverde en gebruikte materialen in het kader van de dienstverlening een vergoeding zal worden aangerekend aan de prijs die de stad er voor heeft betaald;

Gelet op de financiële toestand van de stad;

Besluit:

met 25 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Tania De Jonge, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Alain Triest, Lieven Meert, Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Rudy Corijn, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Antoine Van Melkebeek, Stijn Vermassen, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

8 onthoudingen (Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Femke D'Hondt, Marc Plancke, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout, Jean-Pierre Van Oudenhove)

Artikel 1

Er wordt een retributie gevestigd op de voor aan derden geleverde prestaties met privatief voordeel uitgevoerd door de technische dienst of door een aannemer in opdracht van de technische dienst ten laste van de aanvrager of de begunstigde van de dienstverlening indien de dienstverlening bestaat uit:

- het aanleggen van nieuwe voetpaden en opritten in eerste aanleg op vraag van particulieren, zowel natuurlijke als rechtspersonen

- het ontruimen van gebouwen n.a.v. een uithuiszetting en het in bewaring nemen van de in beslag genomen goederen

- het reinigen en ontsmetten van gebouwen

Artikel 2

Het uitvoeren van de dienstverlening is afhankelijk van de aanvraag door de aanvrager. De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en omvat een omstandige opgave van de gewenste dienstverlening waarbij het college van burgemeester en schepenen onverwijld kennis geeft aan de belanghebbende van het gevolg aan zijn aanvraag.

Artikel 3

Voor het aanleggen van nieuwe voetpaden en opritten wordt een retributie aangerekend per vierkante meter.

Indien de dienstverlening verricht wordt ten gunste van twee of meer belanghebbenden, zijn deze solidair en ondeelbaar tot betaling gehouden.

Artikel 4

De volgende retributie is verschuldigd:

- Voor het aanleggen van nieuwe voetpaden en opritten: € 65,00 per vierkante meter. De boordstenen worden niet apart verrekend bovenop de vierkante meter van het eigenlijke pad m.a.w. zonder boordstenen.

- Voor het ontruimen, reinigen en ontsmetten van gebouwen en het bewaren van al dan niet in beslag genomen goederen: € 50,00 per uur per gebruikte vrachtwagen, inclusief bestuurder, waarbij elk begonnen uur als een volledig uur wordt aangerekend en € 50,00 per gebruikte container

- Voor het bewaren van al dan niet in beslag genomen goederen: € 25,00 per kubieke meter per maand waarbij elke begonnen kubieke meter wordt aangerekend als een volledige kubieke meter en waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt aangerekend

- Voor het ontruimen, reinigen en ontsmetten van gebouwen: de prijs die de stad er voor betaald heeft.

- Voor het ontruimen van gebouwen, reinigen en ontsmetten bedraagt de retributie voor de geleverde prestaties van de werknemers van de stad € 27,50 per uur waarbij:

- elk begonnen uur als één uur wordt aangerekend

- de retributie jaarlijks per 1 januari wordt aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule (R x i)/I en waarbij:

- R= de retributie per uur

- i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december 2017 bij de eerste aanpassing, i.e. januari 2018

- I = index van de maand december 2013 (vaste basis)

Artikel 5

De totaal verschuldigde retributie is betaalbaar na het beëindigen van de dienstverlening en dient gestort te worden op rekening van de stad Ninove binnen de 30 dagen na de toezending van de factuur.

Artikel 6

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en volgens de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

Artikel 7

Dit reglement treedt in voege de vijfde dag volgend op de bekenmaking conform artikel 186 van het gemeentedecreet.

Artikel 8

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.


Contact informatie