GR20150401 Punt 3. Logistiek/patrimoniumbeheer - verbouwing Liberale Kring Dreefstraat 16-18 tot woongelegenheden in samenwerking met Solva - goedkeuring principe - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst(datum van publicatie 16/04/2015)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 november 2013 waarbij Solva werd aangesteld voor de opmaak van een ontwikkelingsstudie voor de herbestemming van de site “Liberale Kring” Dreefstraat 16-18 te Ninove;

 

Overwegende dat door Solva twee voorstellen van ontwikkelingsstudie werden uitgewerkt;

 

Overwegende dat voorstel 1 volgende onderdelen omvat:

- sloop en nieuwbouw kant Vestbarm met 8 studio’s

- sloop en nieuwbouw kant Dreefstraat met 8 appartementen met behoud van de gevel

- verkoop perceel naastliggende woning;

 

Overwegende dat voorstel 2 volgende onderdelen omvat:

- sloop en nieuwbouw kant Vestbarm met 8 studio’s

- renovatie kant Dreefstraat met 2 appartementen

- restauratie balzaal

- verkoop perceel naastliggende woning;

 

Overwegende dat het aangewezen is om te opteren voor voorstel 2 omdat er bij renovatie geen gevaar bestaat voor een eventueel verlies van de gevel en omdat de stad eigenaar blijft van de gerestaureerde balzaal die een publieke bestemming zal krijgen, zoals in het “Lenteakkoord” werd voorzien;

 

Overwegende dat Solva zal instaan voor de bouw en de verkoop van de studio’s en de appartementen via een door een notaris uit te werken zakelijk recht;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de restauratie van de balzaal wordt geraamd op € 626.449, inclusief buitenaanleg, erelonen en BTW;

 

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop van de woning Dreefstraat 18 geraamd wordt op
€ 100.000;

 

Overwegende dat de opbrengst van de verkoop van het grondaandeel van de studio’s en appartementen geraamd wordt op € 135.095;

 

Overwegende dat het netto-saldo voor de restauratie van de balzaal derhalve geraamd kan worden op € 391.354;

 

Gelet op de door Solva vastgestelde algemene verkoopsvoorwaarden van woongelegenheden;

 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met Solva;

 

Beslist,

 

 

met 20 ja-stemmen (Dirk Vanderpoorten, Michel Casteur, Katie Coppens, Veerle Cosyns, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Wouter Vande Winkel, Paul De Schepper, Marc Torrekens, Lieven Meert, Freddy Van Eeckhout, Jacques Timmermans, Jannick Violon, Octaaf Van Ongeval, Corinne Vanbelle, Alain Triest, Stijn Vermassen, Veerle Vanderpoorten, Misja De Ridder, Bruno Van Der Haeghen)

11 nee-stemmen (Rudy Corijn, Guy D'haeseleer, Ilse Malfroot, Antoine Van Melkebeek, Femke D'Hondt, Joost Arents, Maria Keymolen, Kurt Van Den Driessche, Gerd Rassaerts, Levi Verberckmoes, Hedwig Steenhout)

 

 

Artikel 1

 

Het principe tot verbouwing van de “Liberale Kring” Dreefstraat 16-18 te Ninove tot woongelegenheden in samenwerking met Solva wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Het principe voor de openbare verkoop van de woning Dreefstraat 18 wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een notaris aan te stellen voor de juridische uitwerking van de zakelijke rechten, het opmaken van een ontwerp van akte en het verlijden van de authentieke akte.


Contact informatie