GR20170223 Punt 4. Logistiek/patrimoniumbeheer - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst I-monitor (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op artikel 2 (§2,2e) van het provinciedecreet van 09 december 2005 en latere wijzigingen stellende dat overeenkomstig artikel 41 van de gecoördineerde Grondwet de provincies bevoegd zijn voor de regeling van de provinciale belangen. Tot die provinciale belangen behoren met name (2°): ondersteunende taken op verzoek van andere overheden;

 

Gelet op artikel 26 §1f van de wet op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost-Vlaanderen van 7 juni 2016;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 december 2016houdende goedkeuring van de aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent;

 

Gelet op de brief van 16 januari 2017 van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen van het stadsbestuur van Ninove over het ondersteuningsaanbod I-monitor;

 

Gelet op de e-mail van 16 januari 2017 van Jolien Dewaele (VVSG) gericht aan de secretaris, Carine Coppens, met het resultaat van de bevraging;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2017, zijnde de goedkeuring om in te schrijven op het ondersteuningsaanbod I-monitor;

 

Gelet op de e-mail van 20 januari 2017 van Jolien Dewaele (VVSG) aan Annemie Lauwaert met aanvullende informatie over het ondersteuningsaanbod I-monitor

 

Gelet op het feit dat er voor 20 februari 2017 een collegebesluit moet zijn met de naam van de uitvoerder om in aanmerking te komen voor de 50% subsidies van de Vlaamse regering;

 

Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst Start to Share met de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd ;

 

Overwegende dat verschillende firma’s de I-monitor aanbieden namelijk Cevi, Cipal, Leiedal, Vera apb, PIVA Egov en V-ICT-or;

 

Overwegende dat het ons aangewezen lijkt om met PIVA Egov samen te werken aangezien wij ook met hen samenwerken voor de informatieveiligheidsconsulent;

 

Overwegende dat de kostprijs is vastgesteld op 17 000 euro;

 

overwegende dat we de helft van de som terugkrijgen als toelage waardoor de werkelijke kostprijs 8 500 euro zal zijn waarvan de helft zal gedragen worden door de stad en de andere helft door het OCMW;

 

Overwegende dat de stad de kosten in eerste instantie volledig zal betalen en nadien voor de helft zal factureren aan het OCMW zijnde 4 250 euro;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten zijn voorzien op AR 613 020, BI 011400 en actie 5/3/1/1 de werking van de organen ondersteunen;

 

Gelet op het visum van de financieel beheerder dat wordt verleend;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst Start to Share met de provincie Oost-Vlaanderen wordt goedgekeurd.


Contact informatie