GR20170223 Punt 17. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - vernieuwing schoolraden - princiepsbeslissing (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 12 en de ministeriële omzendbrief terzake;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2014 waarbij het principe tot oprichting van twee schoolraden voor de stedelijke basisscholen Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het mandaat van de bestaande schoolraden afloopt op 31 maart 2017 en dat de schoolraden voor de periode 2017 - 2021 moeten vernieuwd worden;

 

Overwegende dat in principe een schoolraad opgericht wordt op het niveau van de school;

 

Overwegende dat schoolbesturen voor verschillende scholen één schoolraad kunnen oprichten indien deze scholen tot hetzelfde onderwijsniveau behoren en de vestigingsplaatsen van al deze scholen gelegen zijn binnen dezelfde gemeente op binnen een straal van twee kilometer;

 

Overwegende dat de schoolraad wordt samengesteld, hetzij door verkiezingen, hetzij door aanduiding vanuit de deelraden (pedagogische raad, ouderraad);

 

Overwegende dat er in de stedelijke basisscholen en hun vestigingsplaatsen met uitzondering van de administratieve vestigingsplaats Parklaan van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, een erkende ouderraad bestaat;

 

Overwegende dat de oudergeledingen in alle basisscholen en hun vestigingsplaatsen met uitzondering van de administratieve vestigingsplaats Parklaan van de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, bijgevolg door aanduiding zullen worden samengesteld;

 

Overwegende dat er uiterlijk tot 13 januari 2017 de mogelijkheid geboden is aan de scholen van de Scholengemeenschap GeNi om de oprichting van een pedagogische raad te vragen en dat hiervan door geen enkele school gebruik is gemaakt;

 

Overwegende dat de personeelsgeledingen bijgevolg via verkiezingen zullen samengesteld worden;

 

Gelet op het advies van de schoolraden van 9 februari 2017;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Er wordt één schoolraad opgericht voor de Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde en voor de Stedelijke Basisschool Appelterre samen:

- Stedelijke Basisschool Nederhasselt-Voorde, Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt administratieve vestigingsplaats en vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 9400 Voorde

- Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre, administratieve vestigingsplaats en vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre.

 

Artikel 2

 

Er wordt één schoolraad opgericht voor de Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen en voor de Stedelijke Basisschool Denderwindeke samen:

- Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 9400 Ninove, administratieve vestigingsplaats en vestigingsplaats Seringenstraat 22, 9400 Ninove

-Stedelijke Basisschool Denderwindeke, Edingsesteenweg 344, 9400 Denderwindeke, administratieve vestigingsplaats.

 

Artikel 3

 

De erkende ouderraden worden gemachtigd om hun vertegenwoordiging in de schoolraden te vernieuwen.

 

Artikel 4

 

Afschrift van deze beslissing zal worden meegedeeld aan de directies van de stedelijke basisscholen.

 

Artikel 5

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de twintig dagen na deze zitting.


Contact informatie