GR20170223 Punt 16. Lokale economie - marktreglement - wijziging (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 200 dat o.a. stelt dat alleen de gemeenteraad kan overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren, dat ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raden en overlegstructuren van hetzelfde geslacht is, dat gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid kunnen zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren;

 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2008 houdende het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, inzonderheid artikel 17;

 

Overwegende dat de samenstelling van de marktcommissie op heden als te beperkend wordt ervaren, dat maar weinig abonnees inwoner zijn van de stad;

 

Overwegende dat tal van marktabonnees vragen om opgenomen te worden in de marktcommissie;

 

Gelet op het gunstig advies van de marktcommissie in vergadering van 12 december 2016;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Goedkeuring wordt gehecht aan de wijziging van de beslissing van de gemeenteraad van 24 april 2008 houdende het reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, inzonderheid artikel 17, zoals in artikel 2 hierna.

 

Artikel 2

 

Oud reglement

 

Artikel 17 : Marktcommissie

  1. Het stadsbestuur wordt voor de markt bijgestaan door een marktcommissie samengesteld uit :

-          de heer burgemeester of de afgevaardigde schepen, de commissaris van politie, de stadsconducteur of bevoegde ambtenaar en de marktleider, bevoegd om de documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren (KB art. 44).

-          vier ambulante handelaars, om de 3 jaar verkozen onder de abonnees van de markt, twee van hen zijn inwoners van de stad Ninove-          één standwerker, afgevaardigd door de nationale standwerkersbonden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen

  1. De marktcommissie vergadert op uitnodiging of op aanvraag van haar leden onder het voorzitterschap van de heer burgemeester of de afgevaardigde schepen. Zij heeft tot taak het stadsbestuur te adviseren inzake de uitvoering van dit reglement, voorstellen te doen en de haar speciaal toevertrouwde opdrachten te vervullen.

 

 

Nieuw voorstel

 

Artikel 17 : Marktcommissie

Het stadsbestuur wordt voor de markt bijgestaan door een marktcommissie samengesteld uit :

de schepen van lokale economie,
het diensthoofd lokale economie,
de marktleider en
de financieel beheerder of zijn afgevaardigde (indien de noodwendigheid het vereist),
de korpschef van de lokale politie of zijn afgevaardigde (indien de noodwendigheid het vereist),

-          Max. acht ambulante handelaars, te verkiezen bij het begin van elke nieuwe legislatuur, verkozen onder de abonnees van de markt, waarvan:
- minimaal 2 handelaars per site (Graanmarkt/Marktstraat en Centrumlaan/Kaardeloodstraat
- minimaal 1/3 behoort tot het andere geslacht

-          één standwerker, afgevaardigd door de nationale standwerkersbonden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen

De marktcommissie vergadert op uitnodiging of op aanvraag van de meerderheid van haar leden onder het voorzitterschap van de schepen van lokale economie.
Zij heeft tot taak het stadsbestuur te adviseren inzake de uitvoering van dit reglement, voorstellen te doen en de haar speciaal toevertrouwde opdrachten te vervullen.


Na drie opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verontschuldiging, wordt de ambulante handelaar of standwerker geacht zijn ontslag te hebben gegeven. In dit geval zal een tussentijdse verkiezing plaatsvinden om de opengevallen plaats te begeven.

 

Overgangsmaatregel.
De eerste verkiezing van de marktcommissie zal plaatsvinden uiterlijk 4 maanden na de goedkeuring van dit reglement.


Contact informatie