GR20170223 Punt 10. Openbare werken - voetweg 44 te Ninove - wijziging rooilijn voetweg - definitieve vaststelling rooilijn (datum van publicatie 15/03/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016 waarbij het voorstel tot wijziging van voetweg 44, Oude Eichembaan, te Ninove en de vaststelling van de rooilijn, aangevraagd door de bvba Edirjus, Negende Linielaan 46 te 1000 Brussel voorlopig werd vastgesteld;

 

Gelet op voornoemde beslissing waarbij aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven om gedurende 30 dagen een openbaar onderzoek te organiseren conform het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Overwegende dat het aanvraagdossier van 17 oktober 2016 tot 16 november 2016 ter inzage van het publiek werd gelegd;

 

Overwegende dat het openbaar onderzoek door aanplakking van het proces-verbaal van bekendmaking en door publicatie in het staatsblad en op de website van de stad bekend werd gemaakt;

 

Gelet op de brieven van 5 oktober 2016 waaruit blijkt dat alle eigenaars van aangelande percelen op de hoogte werden gebracht van het openbaar onderzoek;

 

Gelet op de brief van 5 oktober 2016 aan de provincie Oost-Vlaanderen houdende kennisgeving van de organisatie van het openbaar onderzoek;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek van 16 november 2016 waaruit blijkt dat geen enkel bezwaar werd ingediend aangaande de vraag tot wijziging van voetweg 44 te Ninove en tot vaststelling van de rooilijn;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het voorstel tot wijziging van voetweg 44, Oude Eichembaan, te Ninove en de vaststelling van de rooilijn, aangevraagd door de bvba Edirjus, Negende Linielaan 46 te 1000 Brussel wordt definitief vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing wordt samen met het rooilijnplan en alle stukken van het gehouden openbaar onderzoek voor verdere behandeling opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

 

 


Contact informatie