GR20161215 Punt 9 Mobiliteit - Appelterre - Voorde: N45 snelheidsbeperking 70km/uur - 90 km/uur: kennisname brief Agentschap Wegen en Verkeer

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2016 waarbij kennis werd genomen van het schrijven van 15 maart 2016 en van 10 mei 2016 van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen aangaande het in voege treden van het nieuw Vlaams verkeersreglement vanaf 1 januari 2017 en geen opmerkingen werden gegeven om op de N45, tussen de gemeentegrens met Geraardsbergen en N8, een snelheidsbeperking van 90km/u toe te laten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 juni 2016 waarbij de gemeenteraad gunstig advies verleende over het voorstel van Ministerieel Besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer om op het grondgebied van Ninove, op de gewestweg N45 de snelheid te beperken tot 90 km/uur tussen de N8 en de gemeentegrens met Geraardsbergen, behoudens in nadering van lichtengeregelde kruispunten en in nadering van de kruispunten met de N8 en de N460, waar 200 meter vooraf de snelheid beperkt wordt tot 70 km/uur;

 

Gelet op het schrijven van 11 oktober 2016 van het Agentschap Wegen en Verkeer met betrekking tot de invoering van een snelheidsbeperking tot 90 km/uur op het grondgebied van Geraardsbergen en Ninove tussen de N8 en de N460;

 

Overwegende dat in deze brief wordt meegedeeld dat het ontwerp-ministerieel besluit voor het behoud van 90km/u op de N45 tussen Geraardsbergen en Ninove niet aanvaard werd door de adviesgroep voor verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (AVVG) omdat de fietspaden zich op minder dan 2m van de rijweg bevinden;

 

Overwegende dat dit impliceert dat het ontwerp-ministerieel besluit niet voorgelegd wordt aan de minister ter ondertekening en bijgevolg de algemene reglementering van 70km/u zal gelden;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt akte van het schrijven van 11 oktober 2016 van het Agentschap Wegen en Verkeer waarbij wordt meegedeeld dat het ontwerp-ministerieel besluit voor het behoud van 90km/u op de N45 tussen Geraardsbergen en Ninove niet aanvaard werd door de adviesgroep voor verkeersveiligheid op Vlaamse Gewestwegen (AVVG) en bijgevolg de algemene reglementering van 70km/u zal gelden op de N45 tussen de gemeentegrens met Geraardsbergen en de N8 te Ninove.